ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:47
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ބަޖެޓް 2023
ބަޖެޓު ބަހުސް: ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭތީ މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން
ކުދި ވިޔަފާރިތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ ނިޒާމް އޮތްފަދައިން، ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ޒިންމާދާރުކުރުވަން ޖެހޭ ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމާމެދު ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް ވޯޓަށް ނާހާތީ ނާޝިޒް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ ވިދާޅުވީ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުހޯދުމުގެ މައްސަލައަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަަމަށެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ހޯދުމަކީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ދެކިގެން ފަރުޖެހެން ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ލިބެން ހުރި ފައިސާ ނުދައްކައި، މުއްސަނދިން ބޭނުންވާހާ ގޮތަަކަށް ފަރުޖައްސާލައިގެން ތިބުމަށް ދޫކޮށްނުލުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ބޯދިގު) ވަނީ، ޓެކްސްއާއި ޖީއެސްޓީ ނަގާއިރު އެކަމުގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފައިދާ ލިބޭނީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހި ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ލިބިގެންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޓެކްސް ނެގުމަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމަކަށް ވާނީ، ޚިޔާނާތްތެރި ވެގެންނާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ގެއްލޭ ފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބިގެންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކުދި ވިޔަފާރިތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ ނިޒާމް އޮތްފަދައިން، ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ޒިންމާދާރުކުރުވަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދައުލަތުން ކުންފުނިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާވެސް ކުންފުނިތަކަށް ދޭންޖެހޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު ވަނީ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ހޯދުމުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންވެސް އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމާމެދު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް ވޯޓަށް ނޭހި ލަސްވާތީ އޭނާ ވަނީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް