ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 09:14
ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:30ހާއިރު މ ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:30ހާއިރު މ ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ: ބިދޭސީން ނިދާ ކޮންމެ އެނދެއް ކައިރީގައި ކައްކާ ގޭސް ބަހައްޓާފައި ހުރި
 
މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ހަށިތަކުގެ ތެރެއިން ޖިންސު ވަކި ނުވާވަރަށް އަނދާފައިވާ ހަށިތައްވެސް ހިމެނޭ
 
ބަންގްލަދޭޝް، ލަންކާ އަދި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އެތަނުގައި އުޅެމުން ދިޔަ
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޭސް ސިލިންޑަރު ހުރި ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:30ހާއިރު އަލިފާން ރޯވި މ. ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ހަށިތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިންސު ވަކި ނުވާވަރަށް އަނދާފައިވާ ހަށިތައް ވެސް ހިމެނޭކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ކާނަލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، މި ޙާދިސާއަކީ މިހާތަނަށް ދިމާވި މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޙާދިސާކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބަންގްލަދޭޝް، ލަންކާ އަދި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އެތަނުގައި އުޅެމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މި ޙާދިސާގައި 10 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު، އެކެއްގެ ޙާލު ސީރިއަސްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ހަށިތަކުގެ ތެރެއިން ޖިންސު ވަކި ނުވާވަރަށް އަނދާފައިވާ ހަށިތައް ވެސް ހިމެނޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކާނަލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ ތަނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޭސް ސިލިންޑަރު ހުރި ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. ބިދޭސީން ނިދާ ކޮންމެ އެނދެއް ކައިރީގައި ކައްކާ ގޭސް ހުރިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ޙާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސީދާ ސަބަބު ސާފުވާނީ ފުރިހަމަ ތަހުގީގަކަށްފަހުކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެ ތަނަކީ ހަނި ސިޑިއަކުން އަރަންޖެހޭ ތަނަކަށްވާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުންވެސް ފަޔަރ ފައިޓަރުންނަށް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވިކަމަށް ކާނަލް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މި ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، މިކަމާ ގުޅޭ ތަހުގީގު މިހާރު ފުލުހުން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ސީން ޕްރޮސެސްކޮށް، ނިޔާވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަލާމަތް ކުރެވުނު މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް ކުރަމުންދާކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝުޖާއު ވަނީ މި ޙާދިސާއާ ގުޅޭ ވީޑިއޯތައް ކަމަށް ބުނެ، އެކި އެކި ސްކޭމްތައް ފޮނުވަމުންދާކަން ބަޔާން ކުރައްވައި އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

މި ނޫސް ބްރީފިންގައި އެންޑީއެމްއޭގެ ޗީފް ހިސާން ވިދާޅުވީ، މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުރި އިވެކުއޭޝަން ސެންޓަރު ހުސްކޮށް އެތަނަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބެކަޕެއްގެ ގޮތުން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލު ވެސް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް 28 ބިދޭސީއަކު އިވެކުއޭޝަން ސެންޓަރަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މިހާރު އެމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ތަންތަނުން އައިސް ޙަވާލުވެފައިވާކަން ވެސް ހިސާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ، އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށާއި، ސައިޓް ކްލިއަރ ކުރެވޭ މިންވަރަކުން އާއިލާތައް އެތަންތަނަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
63%
13%
0%
25%
ކޮމެންޓް
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 15:40
ާިސަމާ މަނިކެ
ކޮބާތޯ ރެގިއުލޭޓް އޮތޯރިޓީސް. ނިދާފަ ތިބި ވުޒާރާތައް ހޭލަން ނުވޭތޯ.... ކީއްވެ ތޯ ބިދޭސީން އެމީހުން ހިތުހުރި ގޮތަކަން އުޅެން މިގައުމު ދޫކޮށްފަ މި އޮތީ.... ބިދޭސީއެއް ވެއްޖިޔާ މިގައުމުގަ ކުށެއްނުކުރެވޭ. މުޅި ގައުމުގަ އެމީހުންގެ ވަބާ. ޑުރަގުގެވަބާ. ޢެމީހުން ފާޅުގަ ޑުރަގު ޕީސް ޑީލް ކުރަމުން ދާއިރު ކޮބާތޯ ދިވެހިންގެ ފަހަތުން ދުވަމުން ފާރަލަމުން ދާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސާވިސް... އަދިވެސް ހޭލާކަން ނުވޭތޯ ރެގިއުލޭޓް ބޮޑީސްތައް....