ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 19:43
މަގުމަތީގައި މީހުންނާ ފޮށުން
މަގުމަތީގައި މީހުންނާ ފޮށުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުމަތީގައި ފޮށުން
"ކޮން ތާކަށް ތިދަނީ؟ ވައްޓާލަދެންތަ؟" - މަގުމަތީގައި ފޮށުން އާދައިގެ ކަމަކަށް
 
މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އާއްމުން އެހީވާ މިންވަރު މަދު
 
މަގުމަތީގައި ފޮށުމަކީ ވަރަށް އާއްމު ކަމެއް
ކޮއްކޯ ކޮންތާކަށް ތިދަނީ؟ ވައްޓާލަ ދެންތަ؟ މަޑުކޮށްބަލަ ހާދަ ބާރަކަށް ތި ހިނގަނީ؟ ގެއަށް ތަ؟ ގެންގޮސްދީފާނަމޭ.
މަގުމަތިން ދިޔަ މީހެއް

ހެނދުނު އޮފީހަށް އަންނަން ވެގެން އައި ވަގުތެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރީގެ ހާދިސާއެކެވެ. ވަގުތަކީ ހެނދުނު 7 ޖަހަން ކައިރިވެފައިވާ ވަގުތަކަށް ވެފައި އެއީ ސްކޫލް ކިޔެވުން އޮތް ދުވަހެއްކަމުން މަގުމަތީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލް ކުދިން ތިއްބެވެ. ހިނގާ މީހުން ހިނގާފައެވެ. ސައިކަލާއި ކާރުގައި އުޅުނު މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެވަގުތު އަޅުގަނޑަށް އޮފީހަށް އަންނަން މިސްރާބު ފެށުނީ ސްކޫލްތައް ގިނަ ސަރަހައްދަކުންނެވެ. ތަންކޮޅަކަށް ނުދެވެނީސް މީހަކު "ކޮންތާކަށް"ހޭ ބުނި އަޑަަށް އެނބުރި ބަލާލައިފީމެވެ.

އެއީ ދަންނަ މޫނަކަށް ނުވުމުން ލިބުނު ހައިރާންކަން ވީ އިތުރެވެ. އެހެން ވާނެތާއެވެ! އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދީ ހިނގޭތޯ ބެލީމެވެ. ވާހަކަ ފެށުނު ހިސާބުގައި މި ކިޔައިދިނީ ދެން އޭނާ ކުރި ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން މަދު މިންވަރެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް މިނިޓު ވަންދެން އެ މީހާ އަޅުގަނޑުގެ ފަހަތުން ސައިކަލުގައި އާދެއެވެ. ދުވާރު މަތިން ހިނގާއިރު އޭނާ އެއްވަރަކަށް ދާންވެގެން ފައި ޖަހައި، ސައިކަލު ދަމަމުން ގޮތަކަށް ފަހަތުން އަންނަކަހަލައެވެ. އޭނާ ފަސްދީ އޮބާލީ އަޅުގަނޑު އޮފީސް ހުންނަ ގޯޅިއާ ހިސާބުންނެވެ. މަގުމަތީގައި ލައްކަ މީހުންވެސް ތިއްބެވެ. އެކަމަކާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދިން މީހަކު ނެތެވެ. ދެ ތިން ފަހަރު ހިނގާފައި އޮފީހަަށް ދާން ބޭނުންވާކަމަށާއި، އެހީއަކަށް ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ ބުނީމެވެ. އެކަމަކު އެ މީހާއަށް "ނޫނެކޭ" ބުނާ އަޑެއް ނީވެއެވެ.

ކައިރިން ދިޔަ ބައެއް މީހުން ބަލަނީ ކުދިން އެއްކައިރިކޮށްގެން ދުރަށް ލެވޭތޯއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އިސްދަށަށް ޖަހާލައެވެ. އޮފީހަށް އައިސް ވަދެފައި ހިތަށް އެރިއެވެ. މަގުމަތީގައި ފޮށުން ހާދަހާ އާއްމު ކަމަކަށްވީތާއެވެ. އެކަމާ ބަސްބުނާނެ މީހެއް، އަޅާލާނެ މީހެއް ނެތެވެ. އެ މީހަކާއި އެ މީހެކެވެ. އެހީވާނެ މީހަކު ނެތެވެ. އެކަމަކު މާދަމާވެސް ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއްޔާ އިންސާފުގެ ނަމުގައި ބޯޑު ހިފައިގެން ސެލްފީ ނަގަން ދާނެއެވެ. އިޖުތިމާއީ ޒިންމާ އަދާކުރަންވީމައި އެކަމެއް ނުކުރެވެއެވެ. ހިތާމައަކީ މަގުމަތީގައި ހިނގާ މިފަދަ ކަންކަން ނުފެންނަކަމަށް ހަދާކަމެވެ. އެއީ ނުވާ ކަންކަމަށް ހަދައިގެން ތިއްބައި ހޭވެރިކަން ވަނީ މާ ލަސްވާ ފަހުންނެވެ. އެހެންނޫނީ މަގުމަތީގައި މީހުންނާއި ފޮށުމަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:07
ސުމަން
ފޮޓޯ ނަގާފައި ފޭސްބުކަށް ލާންވީ.އެނޫން އެހެން ގޮތެއްނެތް.
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 14:43
ފޮށުން
ސަހަރޯ މިހިރަ ކޮމެންޓުތަކެއް. ރާއްޖޭގަ ސިކުނޑީގެ ބޭނުންކުރަން ދަންނަ އެއް އާދަމުގެ ދަރިއަކު ވެސް ނެތީތޯ؟
9 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 11:57
އާމިރު
އަޅުގަނޑަކީ އަވަސް ރައިޑުގަ ސައިކަލް ޓެކްސީ ކުރާމީހެއް. އަޅުގަނޑު ވެސް މަގުމަތިން އަވަސް އަރުވާފަ ދާ ކުއްޖެއް ވިއްޔާ އަހާލަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެއި ފޮށުން ކަމެއް.ވ. ސަލާން
8 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 01:13
ޢަޒްލިފާ
ހަމައެކަނި އެއްފަޅި ލިޔެފަ ނިންމާނުލާ. ޢެއްދުވަހެއްގައި ހެނދުނު ކާރެއްނުލިބިގެން އޮފީހަށް ނުދެވިފައި ވަރަށް ގިނައިރު ހުންނަން ޖެހުނު. ޢެދުވަހު ދެދަރިން ސުކޫލަށް ލާން ދެފަހަރަކަށް އެމަގުން އަޅުގަނޑު ހުރަސްކޮއްފަ ދަތުރު ކުރިމީހަކަށް އަޅުގަނޑު ހުރީ ކާރެއް ނުލިބިފަޢިކަން ފާހަގަވެގެން ދެވަނަ ދަރިފުޅު ސޮކޫލަށް ޑޮރޮޕް ކޮއްފަ އައިސް މަޑުކޮއްލާފަ ކާރެއް ނުލިބުނީ ދޯއޭ ފަހަތަށް އަރާށޭ ގެންގޮސްދޭނަމޭބުނި. ދާންޖެހޭ ހިސާބުގެ ދުރުކަމާ ކާރެއްލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު ކުޑަވުމާއި ގަޑިޖެހެންވެސް ކައިރިވުމާއުކު ވަރަށް ޖެހިލުންވެހުރެ ފަހަތަށް އެރުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގަ. ދާންބޭނުންވާ ތަންއަހާލުން ފިޔަވާ އިތުރު އެއްވެސްވާހަކައެއް މުޅިދަތުރުގަވެސް ނުދަށްކާ ދާންބޭނުންވާ ތަނަށް ގެންގޮސްފަ އޭނަ ހިނގަޢްޖެ. ޢެއްސަރަހަޢްދެއްގައި އުޅޭތީވެ މިހާރުވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އޭނަފެނޭ ވާހަކަދައްކާ އުނދަގޫކޮއްހަދަން މަސައްކަތެއްނުކުރޭ!
7 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 20:57
އިކްރީން
ހިނގާފަދާ ފިރިހެނަށް ކޮންތާކަށް ދަނީތޯ އަހާފަ މާދުރަށް ނަމަ ގެންގޮސްދީފިނަމަ އެނުވޭ ފޮށުމަކަށް. ކަނބަލުން ހަމަހަމަވަނީ ބައެއް ކަންކަމުގަ ވީމަ ގޯސް.