ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:44
ހައި ސްޕީޑް ފެރީ
ހައި ސްޕީޑް ފެރީ
އެމްޓީސީސީ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023
ދަތުރުފަތުރުގެ މުޅި ނިޒާމު ހިންގުމަށް އެހީވުމަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވޭ
ރަށްރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ގެންދެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދާނެ
އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އަތްފޯރާ އަގެއްގައި އެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ދަތުރުފަތުރުގެ މުޅި ނިޒާމު ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން 300.6 މިލިއަން ރުފިޔާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ހިމެނައިފައިވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު, ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ތަފްސީލުތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަކީ ހުރިހާ ރަށްތަކެއް ގުޅާލަދޭނެ، މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިފައިވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއްކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިންޓަގްރޭޓެޑް ނެޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކް ޕްރޮޖެކްޓް، އާރްޓީއެލް (ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް) ގެ ނަމުގައި ބްރޭންޑް ކުރެވިގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިފައިވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުއަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރައި ދައްކާގޮތަށް، އެމްޓީސީސީ އަށް 52 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓެއް ދެވިގެން، ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހޯދައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް، އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކުރެވިގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އަތްފޯރާ އަގެއްގައި އެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމާޒު ކުރެވިގެންކަން ފާހަގަކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެ އަގުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުން އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދަތުރުފަތުރުގެ މުޅި ނިޒާމު ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން 300.6 މިލިއަން ރުފިޔާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހަމައެއާ އެކު، ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ގާއިމުވެފައިނެތް ނަމަވެސް، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް އެ ރައްޔިތަކު ބޭނުންވާ ހިދުމަތެއް ލިބިގަނެވޭނެ ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް އޮތުމަކީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީ އަށް އެޅޭނެ މުހިއްމު ބިންގާކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޔާން ކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދަތުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވުމުން ލިބޭނެ އަނެއް ފައިދާއަކީ ރަށްރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ގެންދެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިޔުންކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެކަަމަކީ އޭގެ ސަބަބުން، ރަށްރަށުގެ އިގުތިސާދު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ހުޅުވިގެންދާނެ މަގެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން، ދިރިއުޅޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެއާ އެކު ގައުމުގެ އާބާދީ މަދު ނަމަވެސް، އެންމެ ހަރުދަނާކަމާ އެކު އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެކަން ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް