ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 14:49
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2023 ފޮތް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2023 ފޮތް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
ބަޖެޓަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އަދި ދިމާވަމުންދާ އިޤްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކުރުމަށް ސިޔާސަތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ހިމެނިފައިވާ ޕްލޭނެއް
 
2025ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން 100 އިންސައްތައަށްވުރެ ތިރިކުރުން ހިމެނޭ
 
2023 ގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން 5 އިންސައްތައަށްވުރެ ތިރިކުރުން ހިމެނޭ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އަދި ދިމާވަމުންދާ އިޤްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކުރުމަށް، ސިޔާސަތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ހިމެނިފައިވާ ޕްލޭނެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހެޅުއްވި ދުވަހު، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އަދި ދިމާވަމުންދާ އިޤްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކުރުމަށް، ސިޔާސަތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ހިމެނިފައިވާ ޕްލޭނެއްގެ އިތުރުން މިއީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތައް އެކުލެވިފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މެދުރާސްތާގެ އިޤްތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވެވޭނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޖަޒީރާ ސިފަތަކާއެކު ތަރައްޤީކުރެވޭ އިރު، ރާއްޖެއަށް ފާގަތި މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިޤްތިސާދަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް މެނޭޖްކޮށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަކީ މެދުރާސްތާގައި ބަޖެޓާއި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަމަށް މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި މުހިއްމު 4 ޓާގެޓެއްވާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި 2025ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން 100 އިންސައްތައަށްވުރެ ތިރިކުރުމާއި، އަދި 2023 ގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން 5 އިންސައްތައަށްވުރެ ތިރިކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދަށަށް ދާނެ މިސްރާބެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، މީގެ އިތުރުން 2023 ގެ ނިޔަލަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ މިންވަރަށް ތިރިކޮށް އެ މިންގަނޑުގައި ހިފެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

މި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރެވޭނީ ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި، ހިކުމަތްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި އަމާޒުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ހަމަޖެހުމަށާއި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަމަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ބަޖެޓު އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރަމުންދާނީ މި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ މަގުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ދަރަނި މެނޭޖްކޮށް ފިސްކަލް ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަކީ މާލީ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، ދެން އަތުވެދާނެ އިޤްތިސާދީ އަދި މާލީ ކާރިސާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މި ވަގުތުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި ބަލާފައިވާނީ މެދުރާސްތާގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ދަމަހައްޓައި، ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ހުރި ހިރާސްތައް މެނޭޖުކޮށް، އިޤްތިސާދީ އަޑިގުޑަންތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ވިސްނުމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއެކު އިޤްތިސާދު މެނޭޖްކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އެއީ އޭރު އިޤްތިސާދު ދަމަހައްޓައި، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހުނު ކަންކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި