ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 11:23
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ބެޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަނީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ބެޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023
ކުޅިވަރުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް 190 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް
 
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހިންގި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެ ޚަރަދު އަންނަ އަހަރު ކުރަން ނުޖެހޭނެ

އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާ ކުރި ބަޖެޓުގައި ކުޅިވަރު މަޝްރޫއުތަކަށް 190 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފިއެވެ.

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހިންގި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެ ޚަރަދު އަންނަ އަހަރު ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުށް ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމަށް ބެޖެޓުން ޖާގަ ދީފައެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާ ކުރި ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު މާލޭ ހެންވޭރު ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ އާއި ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމަށް 55.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބެޖެޓުގައި ހިމަނާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ ބާސްކެޓު ބޯޅަ ސެންޓަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 6.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި، ޤައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ސެންޓަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި، ނެޓު ބޯޅަ ސެންޓަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބެޖެޓުގައި ހިމަނާފައެވެ. ނޭޝަނަލް ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ބެޖެޓުގައި ވަނީ ހިމަނާފަައިވާއިރު، މާލޭ އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދެ ލައްކަ އަށްޑިހަ ތިން ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ ވަނީ ބެޖެޓުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ފުޓުބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްލޫކުލެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމާއި، ދަނޑުތަކުގެ ވަށާ ފާރާއި ފެންސް ޤާއިމުކުރުމުގެ އިތުރުން ސިޑިބަރި، ލައިޓިން ސިސްޓަމް އަދި ޗޭންޖިން ރޫމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި ރަށްރަށުގައި ސްވިމިން ޓްރެކް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި އައުޓް ޑޯ ޖިމް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސްގެ އިތުރުން ސްކޭޓިން ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުން ފަދަ މުހިންމު މަޝްރޫތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކޮށްފައިވަނީ 42.68 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. މި ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި