ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 09:26
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު
މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2023
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ ޙައްލު ހޯދޭނެ ދެލިކޮޕީއެއް - އަމީރު
 
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުން
 
އިވޭ އަޑުތަކާއި އޮތް ޙާލަތާއި ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސާފު
 
ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ ދުނިޔެ ކުރިމަތިލަމުންދާ އިޤްތިސާދީ އެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މެދުގައި
 
ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން އިޤްތިސާދު ހުރި މިންވަރަށް މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު އަނބުރާ އިއާދަވާނެ

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ ޙައްލު ހޯދޭނެ ދެލިކޮޕީއެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި 2023 ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ބަޔާން އިއްވަވަމުންނެވެ. ބަޖެޓު ބަޔާން އިއްވަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑު-19ގެ ހާލަތުގައި ވަޒީފާ ގެއްލި އަތްމަތި ދަތިވެ ގޮތް ހުސްވި އެންމެނަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވި ކަމަށެވެ. ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓު ވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާ، ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއަށް، ނުވަތަ ލިބޭ މުސާރައަށް އުނިކަމެއް އަޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުނު ކަމަށެވެ.

މާތް ﷲގެ ރަޙްމަތްފުޅާ އެކު، ކޮވިޑް-19ގެ  ޢާލަމީ ވަބާގެ ބިރު މިއަދު ފިލާ ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި، ދުނިޔެ ހުއްޓި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރި ދުވަސް މާޒީވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ރަށްތައް ތަޅުލެވި، މާލެ ފުރަބަންދުވެ އަނދިރިކަމަށް އަލި ވިލިއްޖެ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ހިކުމަތްތެރިކަމާ އެކު އެޅި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ، ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން އިޤްތިސާދު ހުރި މިންވަރަށް މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު އަނބުރާ އިއާދަވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ތަދުމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ސިޔާސަތުތައް، ނޯމަލައިޒްކޮށް އާންމު ހާލަތަށް ގެންނަން ޖެހޭ. ރާއްޖެ ފަދަ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކުޑަ އިޤްތިސާދަކަށް އަންނަ، އެކި އިޤްތިސާދީ ޝޮކްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނަން ބޭނުންވާ މާލީ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހޭ. ކޮވިޑް-19ގެ ވަބާއިން ރާއްޖެ އަރައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ބަޖެޓަކީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް. މިބަޖެޓާ ހަމައަށް އާދެވުނީ އިޤްތިސާދީ ގަދަކަނޑެއްގައި ދަތުރުކުރުމަށްފަހު. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިސާދީ ގޮންޖެހުން އަދިވެސް ބޮޑު. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދީ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނުވަފާނެ ހާލަތުތަކެއް މިއަދު މިވަނީ އުފަންވެފަ. ރަޝިޔާ-ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމައާއެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ. ޤައުމުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ދަނީ މައްޗަށް. ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ ވާންކޮށް، އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްތައް މަތިކޮށްފި. އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަން ސަރުކާރުން ދެނެގަންނަން.
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު

މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ، ދުނިޔެ ކުރިމަތިލަމުންދާ އިޤްތިސާދީ އެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މެދުގައި ކަމަށެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ފާއިތުވި ތަނުން ލިބުނު ރަނގަޅު ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އިތުބާރު ހިފޭ މަގުޗާޓެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަށީގެންވާ ހައްލު ހޯދޭނެ ދެލިކޮޕީއެއް ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމާއި އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް މެދުނުކެނޑި އެހީތެރިވުމުގައި ސަރުކާރަށް ދެމިއޮވެވޭނެ ޕްލޭނެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ އެކު، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން ހުރިކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އިޤްތިސާދާއި ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، އިޤްތިސާދަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއިވިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ތަކެތީގެ އަގު މަތިވެދާނެތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ ކަމަށާއި، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބުމާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ނެތުމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް އަޑު އިވޭ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިވޭ އަޑުތަކާ، އޮތް ޙާލަތާ، ކުރާންޖެހޭ ކަންކަން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސާފު ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އިސްކަމެއް މިދެނީ، މި ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކޮށް، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓެނިވި މަގުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު އިންގިލާބުކޮށް، ބަދަލުކުރާނެ ކަންކަން ކުރިއަށް ނެރުމަށް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް. ކުރިއަށް އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފަހު އަހަރު. 2023 އާ ހަމައަށް މި ދަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ދިމާވި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ގިރާ ކުރަމުން. ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދެމުން.
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު

ސަރުކާރާ ހަވާލުވީ، ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައްލުނުވެ ހުރި އެތައް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހައްލުކުރުމަށް ވައުދުވެގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަސާސީ، އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށާއި، އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭނެ ވިސްނުންތަކާ އެކު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ހުރީ އެ މަގަށް ކަމަށެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުން ކަމަށާއި، ޒަމާނުއްސުރެ ހައްލުނުވެ ހުރި އަސާސީ އެތައް މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރެއްވުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރެއްވުން ކަމަށާއި އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަމުގެ އިހުސާސް ރައްޔިތުންނާ ގާތްކޮށްދިނުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި