ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:57
ޒެލެންސްކީ ވަނީ، ފާއިތުވި 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިނުން 23 ޑްރޯންއެއް ވައްޓާލާފައި ވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަމަނުޖެހުން
ޒެލެންސްކީ ކަނު އަނދިރީގައި: "އަނދިރި ރޭތައްވެސް ނިމިދަނީ ފަތިހަކަށް"
 
ހަކަތަ އުފައްދައި، ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލާންޓްތަކަށް ރަޝިއާއިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހަމަލާތައް ދެމުން ދިޔަނަމަވެސް، ޔޫކްރެއިން ރޫހު މަރުނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަމަލާ ދިނަސް، ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވި

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުމަށްފަހު ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަވައި، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވެސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީގެ މަންޒަރުތައް ސްކްރީންތަކުން ފަނޑުވެދާގޮތެއް ނުވެއެވެ. މައުލޫމާތާއި ހޫނު ޚަބަރުތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުން ޖާގަ ހޯއްދަވަނީ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެކަން ކުރައްވާ ގޮތްވެސް ތަފާތީއެވެ. މިފަހަރުވެސް އެކަހަލަ ކަމެކެވެ.

އޮކްޓޯބަރު 27 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. މީޑިއާގައި ދައުރުވާންފެށީ، ކަނު އަނދިރިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ޒެލެންސްކީ ހުންނެވި މަންޒަރެވެ. ޒެލެންސްކީ ހުންނެވީ ވައްޓާލާފައިވާ ޑްރޯނެއްގެ ކައިރީގައެވެ. ދެއްވީ ވަރުގަދަ މެސެޖެކެވެ. ވިދާޅުވީ، ހަކަތަ އުފައްދައި، ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލާންޓްތަކަށް ރަޝިއާއިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހަމަލާތައް ދެމުން ދިޔަނަމަވެސް، ޔޫކްރެއިން ރޫހު މަރުނުވާނެކަމަށެވެ.

ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު، ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން ސިލްސިލާގޮތެއްގައި ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވައި، ޒެލެންސްކީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވައެވެ. މީގެ ކުރިން އެތެރޭގެ މާލަންތަކުގައި އިންނަވައިގެން ދެއްވަމުން ގެންދެވި މެސެޖު، ބޭރުގެ ވެއްޓަކަށް ބަދަލުކުރައްވައި، ކަނު އަނދިރީގައި ހުންނަވައިގެން ދެއްވުމާއެކު، ޒެލެންސްކީ އެ ވިދާޅުވި އެއްޗެއްގެ އަޑު ވަކިން ގަދަވި ފަދައެވެ.

ގައުމީ ލޯބި އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވަނިވި އެ ތަގުރީރުގައި ޒެލެންސްކީ ވަނީ، ފާއިތުވީ 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިނުން 23 ޑްރޯނެއް ވައްޓާލާފައި ވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ދަނީ، ޔޫކްރެއިންގައި ކަރަންޓް އުފައްދާ ނެޓްވޯކްތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސައިލްތަކުގެ އިތުރުން ވައިގެ މަގުން ހަމަލާ ދޭ އެނޫންވެސް އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދެމުންނެވެ. ފާއިތުވީ 2 ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ހަމަލާތައް އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވަނީ ކަރަންޓް މެދުކެނޑުމުގެ ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަމަލާ ދިނަސް، އަހަރުމެން ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ. މި ފަސްގަނޑުގަ ދުޝްމަނުންގެ ގައުމީ ސަލާން ގުގުމާނެ އަޑަކީ، މިހާރު މި ޖައްވުން އިވެމުންދާ އަދުއްވުގެ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކުގެ އަޑަށްވުރެ ބިރުވެރި އަޑެއް. އަހަރުމެންނަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ އަނދިރި ވަގުތަކީ ބޮތްކެއްގެ އަލިކަން ނެތި ހޭދަވާ ވަގުތެއް ނޫން. އަހަރުމެންގެ އަޒުމެއް ނެތި ހޭދަވާ ވަގުތުތައް. އަހަރުމެންގެ އަސްކަރީ ފައުޖަކީ ވަރުގަދަ ފައުޖެއް. ދަރުމަވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި. ބައިވެރިންނަށް އިތުބާރުކުރެވޭ. އާންމުންގެ އަޒުމު ވަރުގަދަ. ދުނިޔޭގެ 2 ވަނަ ލަޝްކަރު ދާނީ ކުޑަވަމުން ކުޑަވަމުން. އަދުއްވުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދާނީ އިތުރުވަމުން. ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ އެޖެންޑާއަށް ކުރިއެއް ނުލިބޭނެކަން ޔަގީން. ފުރައްސާރަ ކުރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ. އިންޒާރުތަކުގަ ބިރެއް ނެތް. ފިނި މޫސުމުގެ ތަކުލީފުތަކަކަށް އަހަރުމެން ބިރެއް ނުގަނޭ. އެންމެ އަނދިރި ރޭގަނޑަށްވެސް ފަތިސް އަންނަކަން އަހަރުމެންނަށް އެނގޭ.
ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ؛ ޔޫކްރައިންގެ ރައީސް

ޔޫކްރައިން ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު، އޮކްޓޯބަރު 27 ވަނަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، މިހާރު ރާވާފައިވާ ވަގުތުތަކަށްވުރެވެސް އިތުރު ވަގުތުތަކަކަށް، ކިއޭވްއާއި އަދިވެސް އިތުރު 4 ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި ރަޝިއާއިން މިހާތަނަށް ވައިގެ މަގުން 8000ށްވުރެ ގިނަ ހަމަލާއާއި 4500 މިސައިލް ހަމަލާ ވަނީ ދީފައެވެ.

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ، "ޚާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ" ނަމުގައި ޔޫކްރައިންއަށް އެރި ފަހުން މިހާރު 8 މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާއިރު، ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ހުއްޓިދާނެކަމުގެ ކުޑަނަމަވެސް އިޝާރާތެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް