ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:38
މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އދއިން ވަނީ، ސޯމާލިއާގެ 2 ޑިސްޓްރިކްޓްއެއް، އޮކްޓޯބަރު މަހާއި ޑިސެމްބަރު މަހާ ދެމެދު ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް އިންޒާރު ކޮށްފައި
ސޯމާލިއާގެ އަދުގެ ހާލަތު
ސޯމާލިއާގައި ކޮންމެ މިނެޓަކުން ކުއްޖަކު އެޑްމިޓް ކުރަނީ!
އެންމެ ފަހުން އޯގަސްޓް މަހު ސޯމާލިއާއިން ލިބިފައިވާ އެޑްމިނިޝަން ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު، ސިވިއަރ އެކިއުޓް މެލްނިއުޓްރިޝަންއާ ގުޅިގެން 44000 ކުޑަކުދިން ވަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްފައި
މި ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ކުދިންނަކީ ބޭރަށް ހިންގުމާއި، ހިމަ ބިއްސާ އެނޫންވެސް އެފަދަ ބަލިތަކުގައި މަރުވުމުގެ ފުރުޞަތު 11 ގުނައަށް ބޮޑު ކުދިންތަކެއް
ސޯމާލިއާގެ އަދުގެ ހާލަތު އޮތީ 2011 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ވުރެސް ގޯސްކޮށް، އެ އަހަރު ކުރިމަތިވި ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ކާރިޘާގައި 250000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައި

އިންތިހާ ހަނަފަސްކަން ދިގުލާ ގޮސް، ފާއިތުވީ ބައި ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި ނުފެންނަ މިންވަރަށް ކުޑަކުދިންގެ މަރުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައި ވާ ސޯމިލިއާގައި، ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މާއްދާތައް ނުލިބުން ނުވަތަ މެލްނިއުޓްރިޝަންގެ ސަބަބުން ކޮންމެ މިނެޓަކު ކުއްޖަކު، ސިއްހީ އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް އެޑްމިޓް ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ އދގެ ޖަމިއްޔާ، ޔުނިސެފްގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސުވިޓްޒަލަންޑްގެ ޖެނީވާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބްރީފިންގްއެއްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ޔުނިސެފްގެ ތަރުޖަމާނު ޖޭމްސް އެލްޑަރ ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ މިނެޓަކުވެސް، ހެލްތު ފެސިލިޓީއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އޯގަސްޓް މަހު ސޯމާލިއާއިން ލިބިފައިވާ އެޑްމިނިޝަން ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު، ސިވިއަރ އެކިއުޓް މެލްނިއުޓްރިޝަންއާ ގުޅިގެން 44000 ކުޑަކުދިން ވަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްފަ. މަސްދުވަހަށް އެ ޢަދަދުތައް ބައިކޮށްފިނަމަ، އެއީ މިނެޓަކަށް ކުއްޖެއް. ސިވިއަރ އެކިއުޓް މެލްނިއުޓްރިޝަންއަށް ފަރުވާ ކުރަން، ހެލްތު ފެސިލިޓީއެއްގަ، ކޮންމެ މިނެޓަކު ކުއްޖަކު އެ ދަނީ އެޑްމިޓް ކުރަމުން. އެ ކުއްޖެއްގެ މަންމަ އެ ހިސާބަށް އެދިޔައީ އެތައް ދުވަހަކު ފައި މަގުގަ ހިނގައިގެން. ދިރިހުރުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދާ ދަރިފުޅަށް ފަރުވާއެއް ހޯދާދެވޭތޯ. އެ ދަރިފުޅުގެ ދިރިހުރުމާ މަރުވުން އޮތީ، ހަނި މީޒާނެއްގަ.
ޖޭމްސް އެލްޑަރ؛ ޔުނިސެފްގެ ތަރުޖަމާނު

މައިންގެ ވާހަކަތަކުން އިވުނީ ހަމަ އެ އަޑެވެ.

އަހަރެންގެ 6 ދަރިން ތިބޭ. އަހަރެން ގެދޮރު ދޫކޮށްލީ ހަނަފަސްކަމުން ސަލާމަތްވާން. ގެދޮރު ދޫކޮސްލީ ފެނާއި ކާބޯތަކެތި ނެތީމަ. އެ ތަކުލީފުތައް އަހަރަމެން މިތަނަށް ގެނައީ. މިތަނަށް އައި ފައި މަގުގަ. ކާރަކު ނޫން އަހަރަމެން އައީ. 7 ދުވަސް ވަންދެން އަހަރަމެން ހިނގިން. އަހަރަމެން މިއައީ ފިރިން ދޫކޮށްފަ. ފައި މަގުގަ އައި އިރު، ބައެއް ކާރުތަކުން ދަތުރުކޮށްދޭން ހުށަހެޅި.
އަމީނާ ޢަބްދީ އާދިން؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ އަންހެނެއް

އެލްޑަރ ވިދާޅުވީ، ސޯމާލިއާގެ އަދުގެ ހާލަތު އޮތީ 2011 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ވުރެސް ގޯސްކޮށް ކަމަށެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ކާރިޘާގައި 250000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެތައް އަހަރަކު އަހަރަމެން ބުނެފައި ވާނެ ފަދައިން، ސިވިއަރ އެކިއުޓް މެލްނިއުޓްރިޝަންގެ ޝިކާރައަކަށް ވާ ކުދިންނަކީ، ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މާއްދާތައް ލިބެމުންދާ އެހެން ކުދިންނާ އަޅާ ބަލާއިރު، ބޭރަށް ހިންގުމާއި، ހިމަ ބިއްސާ އެނޫންވެސް އެފަދަ ބަލިތަކުގައި މަރުވުމުގެ ފުރުޞަތު 11 ގުނައަށް ބޮޑު ކުދިންތަކެއް. އެހެންވީމަ، ކުރިން މި ދެންނެވި ރޭޓްތަކަށް ބަލާއިރު، ސޯމާލިއާ މިއޮތީ، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދެކެފައި ނުވާ ފަދަ ބޮޑު ކާރިޘާއެއްގެ ތުންފަތް މަތީގަ.
ޖޭމްސް އެލްޑަރ؛ ޔުނިސެފްގެ ތަރުޖަމާނު

ފާއިތުވީ ދުވަސްތަކަށް ބަލާއިރު، ވިއްސާރަ ކުރަން އޮތް 4 މޫސުންވެސް ވަނީ ފެއިލްވެފައެވެ. މިއަދު ސޯމާލިއާއަށް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފައި ވަނީ، ފާއިތުވީ 40 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ދެނިވި ހަނަފަސްކަމާއެވެ. އަލްޝަބާބް ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތުގެ ސިލްސިލާ ހަމަލާތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ހާލަތު އިތުރަށް ވަނީ ގޯހެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުންގެ މެދުގައިވެސް އުފެދިފައިވަނީ މާޔޫސްކަމެވެ.

ހާލަތު އޮތީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ދުވަސްވަރާ އެއްގޮތަށް. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ހަނަފަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރަށް ވުރެ މަސްރަހު ސަކަރާތް. އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރިން 2011 ވަނަ އަހަރުވެސް. އޭރުގެ ހަލާތާ އެއްގޮތް.
އުވައިސް އޫލާދް ހަސަން؛ ކުޑަކުދިންގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިޔާ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އދއިން ވަނީ، ސޯމާލިއާގެ 2 ޑިސްޓްރިކްޓްއެއް، އޮކްޓޯބަރު މަހާއި ޑިސެމްބަރު މަހާ ދެމެދު ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް އިންޒާރު ކޮށްފައެވެ. އަދި ސޯމާލިއާގެ ކުޑަކުދިންގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު، ބައި މިލިއަނެއްހާ ކުދިން، މެލްނިއުޓްރިޝަންގެ ތަކުލިފުތަކާއެކު މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެދާނެ ކަމުގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށްވެސް އދއިން ވަނީ އިންޒާރު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް