ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 12:50
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ. ގައި ޝާހިދުގެ ދައުރު
ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންގެ ތައުރީފު ޝާހިދަށް
 
ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ނާޒުކުކަން ފާޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި
 
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ "އުއްމީދުގެ ރިޔާސަތު" ގެ ދައުރު ނިމުމާއި ގުޅިގެން އދ. އަށް އެކި ގައުމުތަކުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަންދޫބުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއަށާއި އޭނާގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކިއެކި ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށާއި، ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ނާޒުކުކަން ފާޅުކުރުމަށާއި، ކުދި ދައުލަތްތަކާއި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ވަކާލާތުކުރައްވާ މިފަދަ ގައުމުތަކަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން އިތުރު ސިނާއަތްތައް ފެށޭނެ ގޮތްތައް ހޯދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ޝާހިދުގެ ދައުރުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން، އާޖެންޓީނާއިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބު މަރިއާ ޑެލް ކާރމެން ސްކުއެފް ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އަކީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަސޭހަ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ގައުމަކާއި އެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރެއްވުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވި ކަމަށެވެ.

ބޮޓްސްވާނާގެ ފަރާތުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ކޮލެން ވިކްސެން ކިލަޕައިލް ވެސް ވަނީ މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބޮޓްސްވާނާގެ ދާއިމީ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި އދ. ގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ އެކު ކުރަންޖެހުނުހާ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފިޔަވައި އެހެން ބައިވެރިޔަކާ އެކު މިހާ ކާމިޔާބުކޮށް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޝާހިދު ފަދަ ޤާބިލު ލީޑަރެއް ދެއްވީތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، މޮރޮކޯގެ ފަރާތުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބު އޮމާރް ހިލާލް ވަނީ ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ. އޮމާރް ހިލާލް ވިދާޅުވީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ ހާސިލުކުރަން ފަސޭހަ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ކަންކަން ހާސިލުކުރެއްވުމަށް އެކިއެކި ގައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދައްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާ، ކެތްތެރިކަމާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން އިސްކަމެއް ދެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު އޮމާރް ފާހަގަކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ކުޅަދާނަ ހުނަރާއި، ޑިޕްލޮމެސީ އާއި ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކާއި މުރާލިކަމުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަކަމާ އެކު ހުރިހާ ގައުމުތައް ގުޅުވާލައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަރާރުތައް އެކުލަވާލައި ފާސްކުރެވި އދ. އަށް އިތުރު މަޤުބޫލުކަމާއި ވިޒިބިލިޓީ ހޯދައި ދެއްވިކަމަށެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާއިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބު މިޗް ފިއިފީލްޑް މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އަށް ތައުރީފު ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އދ. ގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި އިރު، އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހަކީ ދުނިޔޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ތަނަކަށް ހެއްދެވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ އާއި ޕެސިފިކްގެ އެހެން ގައުމުތަކާ އެކު ބަހެއްޓެވި ގާތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމެއްގެ މިނިސްޓަރެއް ކަމަށާއި، އދ. އަކީ މުހިންމު ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އޮތް ނުރައްކާތަކުގެ ވާހަކަތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަޝްވަރާ ކުރާ ތަނަކަށް ހެއްދެވި ކަމަށެވެ.

ޓެންޒޭނިއާއިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ކެނެޑީ ގޮޑްފްރޭ ގެސްޓޯން ވަނީ މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިރު ތަޖުރިބާ ކުރެވުނު ކަންކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއާ އެކު އދ. ގެ ރިޔާސަތުގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރެއްވީ އދ. އާންމު މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށާއި، ޝާހިދަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ތަސައްވަރު ހުންނަވާ ލީޑަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަބަދުވެސް ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓަވާ ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އެމަނިކުފާނު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރެއްވީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން ހައްލު ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް