ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 18:53
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 51 ވަނަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 51 ވަނަ ޖަލްސާ
މަޖިލިސް
ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަސް ވިއްކުން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަހުގެ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަކީ މޮނޮޕޮލީއެއް: ބޮންޑާ
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ގަސް ފިހާރަ ހުޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
ގަސް ފިހާރަ ހުޅުވުމުން އާއްމުން ދަނީ ފާޑުކިޔަމުން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަހުގެ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަކީ މޮނޮޕޮލީއެއްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި، މާފަންނު މެދުދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ) މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯމަ ދުވަހު ވާހަކަދައްކަަވަމުން އޭނާ ވަނީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުންވެސް އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންއަށް އެފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެއްވީ ކޮން ކަމަކަށް ބިނާކޮށް ކަމެއް އޭނާ ފާހަގައެއް ނުކުރައްވައެވެ. ބޮންޑާ ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން، ގަހުގެ ވިޔަފާރިކުރާ އާއްމުން އިނދަޖެހޭނެކަމަށާއި އެއީ އިންސާފެއް ނޫންކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔާމީނާ މުއިއްޒުއާ ގުޅިގެން ހިކަނދި، ކުއްޅަފިލާ ފަތް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި. މޭޔަރާ ޔާމީނާ މިއީ އެއްޕާޓީ. ކޮންތާކަށްތޯ ވަންނަނީ މިހެން ހެދީމަ. އެ ތަންތަނަކީ ކުއްޔެއް ދައްކާ ތަނެއްވެސް ނޫން. ގުދަންތަކަށް ކުލި ނުދައްކާ މޮނޮޕޮލީ އަނެއްކާވެސް މިފެށީ. ހިކަނދިފަތުގެ މޮނޮޕޮލީއެއް.
އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ)

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވުމާގުޅިގެން، އެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާއި އާއްމުންގެ ފަރާތުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް، ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަނީ ނޫންކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުވެސް ވަނީ ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވުމަކީ ބަޔަކު ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރިއެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުން ނޫންތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އެެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވުމުން، ގަސް ވިއްކާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވާނީ ފައިދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ގަސް އިންދުމުގެ ވިޔަފާރި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ގަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް ވެސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް