ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 07:07
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އާއި ބަޙްރައިންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރު ޢަބްދުއްލަތީފް ބިން ރާޝިދު އަލް ޒަޔާނީ
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އާއި ބަޙްރައިންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރު ޢަބްދުއްލަތީފް ބިން ރާޝިދު އަލް ޒަޔާނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ބަޙްރައިން އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނާއި ވަލީއަހުދަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދެއްވައިފި
އ.ދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބަޙްރައިންގެ ސަރުކާރުން އެ ކައުންސިލަށް މިހާރު ވާދަނުކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފްކުރެއްވި
ރާއްޖެއާއި ބަޙްރައިނާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު 4 އެއްބަސްވުމަކީ ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ދެ ޤައުމުން އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭ މިންވަރު ހާމަވާކަމެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ބަޙްރައިންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްލަތީފް ބިން ރާޝިދު އަލް ޒަޔާނީ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ދެ ޤައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން މިބަޔާން ދެއްވާފައި ވަނީ ބަޙްރައިންގެ ވެރިރަށް މަނާމާގައެވެ. މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބަޙްރައިންއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޙްރައިންއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހި ވަފުދުގައެވެ.

ގުޅިފައިވާ ބަޔާންދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނު ޙަމަދު ބިން އީސާ އަލް ޚަލީފާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދު ބޭއްވެވި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތްގުޅުމާއި، ކުރިމަގުގައި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ވިޔަފާރިއާ އިޤްތިޞާދު އަދި އިންވެސްޓްމަންޓު ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި ވިޔަފާރިއާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޒަރީއާއިން ދެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ގުޅުންބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ލީޑަރުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަޙްރައިންގެ ވަލީ އަޙްދު، އަދި ބޮޑުވަޒީރު ސަލްމާން ބިން ޙަމަދް އަލް ޚަލީފާއާ ބަޙްރައިން ސަރުކާރުގެ އިތުރު ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންނާ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވާފައިވާކަމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބުދުﷲ ޝާހިދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖެއާއި ބަޙްރައިނާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު 4 އެއްބަސްވުމަކީ ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ދެ ޤައުމުން އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭ މިންވަރު ހާމަވާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެޤައުމުގެ ދެމެދު އެއަރ ސަރވިސް އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ބަޙްރައިންގެ ގްލޯބަލް ސީ-ޓު-އެއަރ ލޮޖިސްޓިކްސް ހަބުގައި ސީ-ޓު-އެއަރ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނުމާއި ބަޙްރައިންގައި ހުންނަ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކުގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ޑާޓާތަކުގެ ސިޔާދަތީ ބާރު، ރާއްޖެއަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުމާއި ބަޙްރައިން ޓުއަރިޒަމް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން އޮތޯރިޓީން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ސަބްސިޓީ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ގޮތަށް ބަޙްރައިން މޯލްޑިވްސް ޖޮއިންޓް ޓުއަރިސްޓް ޕެކޭޖް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި ކުރިޔަށްގެންދަވާފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ދެ ޤައުމުން އިސްކަންދޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުހިންމު މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖެއާއި ބަހްރެއިންއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވަމުން ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ދެ ޤައުމުގެ ލީޑަރުން ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ކުށްވެރިކުރައްވާކަމަށާއި، އަދި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމްސް ހުއްޓުވުމަށް އެއްޤައުމުން އަނެއްޤައުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ދެ ޤައުމުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމުގައެވެ. އަދި، ރާއްޖެއާއި ބަޙްރައިނާ ދެޤައުމުން ވެސް، ކަނޑުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާއި ވިޔަފާރީގެ މިނިވަންކަމާއި އަދި ފަލަސްޠީނާއި އިސްރާއީލުގެ މައްސަލައަށް ޢަދުލުވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން މަޝްވަރާތަކުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އ.ދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުގެ 2023- 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުރުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބަޙްރައިންގެ ސަރުކާރުން އެ ކައުންސިލަށް މިހާރު ވާދަނުކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ތަޢުރީފުކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަޙްރައިނުން ހޭދަކުރި ތިން ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެޤައުމުން ދެއްކި ހަރަކާތްތެރިކަމާއި ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ކުރި މަސައްކަތްތަކުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެ ޤައުމުން އިސްކަންދޭ މިންވަރު ހާމަވާކަމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބަޙްރައިންއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެ ޤައުމުން ވިދާޅުވި ހޫނު މަރުޙަބާއަށާއި އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރިހަމަ މެޙެމާންދާރީއަށްޓަކައި ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިއެއް ބަޙްރައިންނަށް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުގައިވާތީ އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝަރަފެއްކަން ވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ދެއްވި ބަޔާން ނިންމަވާލައްވަމުން ބަޙްރައިންގެ ރަސްގެފާނަށާއި، ވަލީއަޙުދު އަދި ބޮޑުވަޒީރަށް ފަސޭހަފުޅު ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަޢުވަތު އަރުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ބަޙްރައިންއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން، އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.

- ކޮމެންޓް