ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:36
ފިޔާ ބޭނުން ކުރުމުން ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރު ދައްކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނޭ
ފިޔާ ބޭނުން ކުރުމުން ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރު ދައްކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނޭ
ނިއު ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ފިޔާއިން ލޭގައި ގްލޫކޯޒް ދަށަށް ދިއުން
އިންތިހާ އާންމު ތަރުކާރީއަކުން ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރު 50 ޕަސެންޓް ދަށަށް
 
ފިޔާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރާއި ހަށިގަނޑުގައި ކޮލަސްޓްރޯލް އެކުލެވޭ ޖުމުލަ މިންވަރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް
 
ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ދޭ މެޓްފޯމިން ބޭސް ބޭނުން ކުރަމުންދާ މީހުން، ފިޔާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރު ދައްކޮށްދޭ
 
ތަރުކާރީ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރު 50 ޕަސެންޓް ދަށްކޮށްދޭ

ސިއްހީ ގޮތުން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ބަލާލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް މިއަދު އެ ބައްޔެއްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ވޭނާއި ކެކުޅުން އުފުލަމުންދާ އެއް ބައްޔަކީ ހަކުރު ބައްޔޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތަށް ބަލާލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އުމުރުން 40 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކޮންމެ 10 މީހަކުން 1 އަކީ، ހަކުރު ބަލީގެ ބާވަތެއް ކަމުގައި ވާ ޓައިޕް-ޓޫ ޑައިބީޓީޒް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހެކެވެ. ނުވަތަ، ލޭގައި ހުންނަން ޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ ގްލޫކޯޒްގެ މާއްދާ އިތުރުވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، ހީވެސް ނުކުރާ ތަރުކާރީއަކުން، ޚިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭ މިންވަރަށް، ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރު ދަށްކޮށްދޭކަން މިހާރު ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ. އެ ތަރުކާރީ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރު 50 ޕަސެންޓް ދަށްކޮށްދޭ ކަން ދެނެގަނެވިފައި ވާ އިރު، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ދަނީ ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް އެކަމުންވެސް ލުއިފަސޭހެ ކަމެއް ހޯދާ ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޓައިޕް-ޓޫ ޑައިބީޓީޒް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހުންނަކީ، ހަށިގަނޑުގައި ގްލޫކޯޒް ހުންނަން ޖެހޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސިއުލިންގެ މާއްދާ، އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި އުފެއްދުމުގައި އުނިކަމެއް ހުންނަ މީހުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ މިންވަރަށްވެސް ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރު މައްޗަށް ދާ ހާލަތްތައްވެސް މެދުވެރިވެއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، ސެން ޑިއޭގޯގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ، ދި އެންޑޯކްރީން ސޮސައިޓީގެ 97 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުން ދިނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ޚަބަރެކެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ބުނާ ގޮތުން، ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ދޭ މެޓްފޯމިން ބޭސް ބޭނުން ކުރަމުންދާ މީހުން، ފިޔާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރާއި ހަށިގަނޑުގައި ކޮލަސްޓްރޯލް އެކުލެވޭ ޖުމުލަ މިންވަރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށް ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

Advertisement

ދިރާސާގެ އިސް މުސައްނިފު، އަދި ނައިޖީރިއާގެ ޑެލްޓާ ސްޓޭޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންޓަނީ އިޖިއޭ ވިދާޅުވީ، ފިޔައަކީ ފަސޭހައިން ހެޔޮ އަގުގައި ގަންނަން ލިބޭ، ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މާއްދާތައް ލިއްބައިދޭ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައިވެސް ބޭނުން ހިފިދާނެ ފުރުޞަތު އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މީދަލުގެ ހަށިގަނޑުގައި މި ނަޒަރިއްޔާ ތަހުލީލު ކޮށްފައެވެ. މީދަލުގެ ހަށިގަނޑުގައި ހެދި ތަހުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން، ފިޔާގެ ތާޞީރު ނުވަތަ ދިޔައިގެ އެހީގައި 50 ޕަސެންޓަށް، ގްލޫކޯޒް މިންވަރު ދަށް ކުރެވުނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ކޮލަސްޓްރޯލްވެސް ދަށް ކުރެވުނެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ހަކުރު ބަލި ނެތް މީދާތައް، ފިޔާ ދިޔައިގެ ސަބަބުން ބަރުވި ކަމަށާ، ހަކުރު ބަލި ހުރި މީދާތަކަށް އެ ކަން ކުރިމަތި ނުވާ ކަމަށްވެސް ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

ރަހަ މީރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެއުމުގައި އިންތިހާއާށް އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ތަރުކާރީއެއްގެ ސަބަބުން، ލޭގައި ގްލޫކޯޒް އެކުލެވޭ މިންވަރު މިހާ ބޮޑަށް ދަށްކޮށްދޭއިރު، އެކަން އެހެން މެދުވެރިވާ ސަބަބާ ބެހޭ ފުރިހަމަ ދިރާސާތަކެއް އަދި އިތުރަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިޖިއޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
19%
25%
3%
19%
0%
34%
ކޮމެންޓް