ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:56
ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް)
ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް)
އެމްޓީސީސީ
ރައީސް ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސް ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އާރްޓީއެލް ފެރީ ތަޖުރިބާކޮށްލައްވާނެ
 
ދެ ރަށެއްގައި ފެނަކަ އޮފީސް ހުޅުވައިދެއްވާނެ
 
ހަތަރު ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، ޑްބަލިއުޑީސީއާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ
 
ރައީސް ތިލަދުންމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ މިމަހުގެ 26 އިން 28 އަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް އަންނަ ހަފްތާ ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ސަރުކާރުގެ ފެރީ ނިޒާމު ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ފެރީގެ ޚިދުމަތް ތަޖުރިބާކޮށްލެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިލަދުންމަތީގެ 4 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަަންނަވާނެއެވެ. ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ. ނައިވާދޫ، ހދ. ފިނޭ، ހއ. އުތީމު އަދި ހއ. ދިއްދޫއަށެވެ. ދަތުރު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މިމަހުގެ 28 ގައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންވެސް ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި މިމަހުގެ 27 ވާ ގައުމީ ދުވަހު އުތީމުގައި ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް) ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވާ މި ޚިދުމަތް އެމަނިކުފާނު ތަޖުރިބާކޮށްލައްވާނެއެވެ. އަދި ފިނޭއާއި ނައިވާދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ދެ ރަށުގެ ފެނަކަ އޮފީސް ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އާރްޓީއެލްގެ ފެރީ ނިޒާމާ އެކު ބޮޑުތިލަދުންމަތި ދަތުރުފަތުރުން ގުޅާލެވިފައި ވާއިރު، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި އެނޫންވެސް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެތައް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫޢުކަމުގައިވާ، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަ ހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމުގައިވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންގެ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމަށް ދިވެހިން އެނބުރި ދިޔުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކުރައްވައި، އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެެއްސެވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިމަސައްކަތުގައި ބޮޑު ތިލަދުންމަތި ވެގެންދާނީ، ނަމޫނާ ސަރަހައްދަކަށް ކަމުގައިވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް