ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 00:07
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވެމްކޯގެ އެއްބަސްވުން
ވެމްކޯ އާއި ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަޅާކުނި ނެގުމާމެދު
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުތަކަށް ނެރެފައި ހުންނަ ކުނި ވެމްކޯއިން ނަގަމުން އަންނަނީ މިހާތަނަށްވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުތަކަށް ނެރެފައި ހުންނަ ކުނި ނެގުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑްގައި ވެމްކޯއަށް އެމަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރޭ

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަން ސާފުކުރުމަށް ވެމްކޯއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުތަކަށް އަޅާފައި ހުންނަ ކުނި ނެގުން މާނަކުރުމުގައި އުޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިރާޖު ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމާއެކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވެމްކޯއާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާކަމަށެވެ. މޭޔަރު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ މިބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަވެގެންދިޔަ ކަމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާލެތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުނުކުރެވޭ މައްސަލަ ނޫންކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުތަކަށް ނެރެފައި ހުންނަ ކުނި ނެގުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑްގައި ވެމްކޯއަށް އެމަސައްކަތް ނުކުރެވުންކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ. ސިރާޖު ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ހުންނަ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ވެމްކޯއިން ކުރަމުން އައީ ހެދިފައި އޮންނަ ވައިބަރ ގްރޫޕުގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓްކުރާ ކަންކަންކަމަށެވެ.

ބައްދަލުވުމާއި ހަމައަށް އޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކުރަނީ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެއްބަސްވުމަކަށް އެބައޮތޭ އެކަން ރިޕޯޓްކުރާނެ ގޮތް. އެކަމަށްޓަކައި މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އީޕީއޭ އާއެކު ހަދާފައި އިންނަ ވައިބަރ ގްރޫޕެއް. އެގްރޫޕަށް ރިޕޯޓްކުރާ ވަރަކުން އެގްރޫޕަށް ފޮޓޯތައް ފޮނުވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން ގޮސް ސާފުކޮށްފައި ފޮޓޯ ނަގާފައި އެ ގްރޫޕަށް އެބަލަން. މިއީ މިއަދާ ހަމަައަށް އެކަން ކުރަމުން އައި ގޮތަކީ. އެކަން ކުރަން އޮތް މެކޭނިޒަމަކީ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެކަން ކުރާކަށް ހުރަހެއް ނާޅާ. ވެމްކޯއިން އެކަންކޮށްފައި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބިލްކުރަންވީ.
ޔޫސުފް ސިރާޖް / ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު

ސިރާޖު ވިދާޅުވީ އެކަން އެނޫން ގޮތަކަށް ކުރާކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެކުރިން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށެވެ. ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލު ވެސް އަދި ވެމްކޯއިން ވެސް ބޭނުންވަނީ މާލެތެރެ ސާފުކޮށް ބާއްވަންކަމަށެވެ. ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ބަޔަކު މަގުތަކަށް ކުނި އެޅުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވެމްކޯގެވެސް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ކުނި ނަގާ ގަޑީގައި އެފަދަ ކުނި ނެގުމަށްކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް އޮތް ދެހަފުތާގައި ކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެމްކޯއާ އެކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 26ށް ހަމަވާއިރު ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަނީ އެއްބަސްވުން އައުނުކޮށް މާލެއިން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރާގޮތަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެއްބަސްވުން އައުނުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމުމާއެކު ވެމްކޯގައި ކުނި ކެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ 200އެއް ހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ މެދު ވަނީ ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް