ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:17
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުވާލީ ސަރުކާރުގައި އޭރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕްރޮޖެކްޓު
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުވީ އޭރުގެ މިނިސްޓަރު ޔާމީން: ގާސިމް
 
އެންމެ ބޮޑު ތިން ޝިޕިންގ ލައިނުން ބައިވެރިވާން ބޭނުންވި، ފުރަތަމަ ވެސް 2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހެޅި
 
ފަތުރުވެރިކަމަށްވުރެ ނަފާ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް، މިނިސްޓަރު ޔާމީން، އެކަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި
 
އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުވާނުލެއްވި ނަމަ ލަންކާގެ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް ބަނދަރަށްވުރެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް އެކަން ވާނެ

ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އިރު، އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ގެންނެވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ވިޔަނުދީ ހުއްޓުވާލީ އޭރުގެ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، އޭރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުވާނުލެއްވި ނަމަ ލަންކާގެ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް ބަނދަރަށްވުރެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް އެކަން ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރާނެ މީހުން އެމަނިކުފާނު ހޯއްދެވި ކަމަށެވެ.

އޭރުގައި ފީސިބަލް ވީމަ ނޫންތޯ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން އަންނާނީ. އެންމެ ބޮޑު ތިން ޝިޕިންގ ލައިނުން އައި އޭގަ ބައިވެރިވެގެން ހަދަން. ފުރަތަމަ ވެސް 2 ބިލިއަން ޑޮލަރު އަޅަން ބޭނުންވި އެބޭފުޅުން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް

ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ހޯރަފުއްޓާ ޖެހިގެން އޮތް ރަށް ގުޅުވާލުމަށްފަހު، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް ހެދުމާއި، ބަނދަރު ހެދުމާއި، ތެޔޮ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމާއި އެތަނުންދާ ބޯޓު ފަހަރަށް ބަންކަރީ ކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ފަހިވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރުގައި އޭރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެކަން ހުއްޓުވާލެއްވި ކަމަށް ގާސިމް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ހުންނަވައިގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހޯއްދެވީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ކަންތައްތައް ބެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން އެކަން ދާންޖެހެނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރީ އަށް ކަމަށް ބުނެ އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ހަވާލުކުރެއްވީ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު އެކަން ކުރަނިކޮށް ރައީސް ވިދާޅުވި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފިއޭ. އެހެންވީމަ އެމިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކުރީ، އެކަމަކު ކުރިއަކަށް ނުގެންދިއަ.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް

މީގެއިތުރުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ ދެކުނަށް ވެސް އިންވެސްޓްމަންޓް ގެންނެވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 300 ބިލިއަންގެ އެސެޓް ހުރި ކުންފުނިތަކުން އައި ކަމަށާއި، އުތުރާއި ދެކުނުގެ ތަރައްޤީއަށް ގެނައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެޖެންޑާ ކުރެވި އޭގެ މަސައްކަތް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ކުރެވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު އޭތި ގެންދަނިކޮށް ރައީސް އަރިހުގައި ބަޔަކު ޝަކުވާ ކޮށްގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރީ، ބަދަލުކުރީމަ އެކަން ނުހިނގީ. އެއްކޮޅުން ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓަރާ ޓްރޭޑިންގ މިނިސްޓަރާ، ދެން ތިބި ބަޔަކާ އޭގަ ހިފާލައިގެން ކުރިއަށްދިއަކަ ނުދިން. ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަންނޭންގެ، ކޮކްޓެއިލް މިނިސްޓަރު ޔާމީން، ހަމަ އެކަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއަކަ ނުދިން. ހަމަ ދިއަ ގޮތަށް ގޮސް އޮއްބާލި. ބައެއް މީހުން ތިމަންނާގެ ވެރިކަމަށް އަންނަ ދުވަހަކުން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތި ހުސްވެދާނެއޭ ހިތަށް އެރީ. ހިތަށް އަރައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަ ނުދިނީ މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް

ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވިނަމަ އެކަން އޮންނާނީ ކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު ގެނައި ޕްރޮޖެކްޓާ އެކު ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ހެދުނު ނަމަ ފަތުރުވެރިކަމަށްވުރެ ބޮޑު ނަފާއެއް ނެރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 900 މީޓަރުގެ މަގަތު ފާލަމެއް އެޅުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އަދި މުޅި މަޝްރޫޢަށް 4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ލަފާ ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް