ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:08
ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު ލިޒް
ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު ލިޒް
ރޮއިޓާރސް
ރަސްގެފާނު ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ރަސްގެފާނު ވަނީ މަންމާފުޅު ރާނީ ފަދައިން ގައުމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގައި ދެމި ހުންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ރަސްގެފާނު ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ލިޒް ޓްރަސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރާނީ އެލިޒަބަތު އަވަހާރަވިތާ އެއް ދުވަސްފަހުން ރަސްގެފާނު ވަނީ ލަންޑަނަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ބަކިންގހަމް ޕެލަސް އަށް ރަސްގެފާނު ވަޑައިގެންނެވުމުގެ މަގުމަތީގައި އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި ތިބި އެތައް ހާސް ބަޔަކާ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އާއި އަނބިކަބަލުން ކްޔީން ކޮންސޯޓް ކެމިލާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އިނގިރޭސި އައު ބޮޑުވަޒީރު ލިޒް ޓްރަސް ރަސްގެފާނާއި ބައްދަލުކުރައްވަމުން ވަނީ ރާނީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ހަމްދަރީފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

ރަސްގެފާނު ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ރަސްގެފާނު ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. ރަސްގެފާނު ވަނީ މަންމާފުޅު ރާނީ ފަދައިން ގައުމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގައި ދެމި ހުންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

70 އަހަރު ވަންދެން ރާނީ އެމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވި ގޮތަށް ރަަސްގެފާނުވެސް އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރައްވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަންމާފުޅު ރާނީގެ ވަކިވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ހިތާމައެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 96 އަހަރުގައި ރާނީ އެލިޒަބަތު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 9:30 އެހާއިރުއެވެ. ރާނީ އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހުއެވެ. ރާނީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރަސްކަމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ވަނީ ޗާލްސް އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ރަސްމީކޮން ޗާލްސް ރަސްކަމުގެ ތަޚްތަށް ވެޑުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް