ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 11:27
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ (ކ) އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޭވިޑް ކެމަރަން (ވ)
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ (ކ) އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޭވިޑް ކެމަރަން (ވ)
އަނަދޮލޫ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާއަށް ދޭ އެހީ އަށް ހުރަސް އެޅުމުން އިނގިރޭސިވިލާތުން އިސްރާއީލަށް ފާޑުކިޔައިފި
 
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 32،000 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވޭ

ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްރާއީލުން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން ތުހުމަތު ކުރައްވައި ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެފެއާޒް ސިލެކްޓް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އެލިސިއާ ކެއާންސް އަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި ކެމަރަން ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޣައްޒާއަށް ފޮނުވޭ އިންސާނީ އެހީ "އިޒްރޭލުގެ ހުއްދަތަކުގެ އިންތިޒާރުގައި އާންމުކޮށް ހިފެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް" ކަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ކަރްމް އަބޫ ސަލީމް (ކެރެމް ޝަލޯމް) ކްރޮސިން ބަންދުކުރީ އދ.ގެ އެދުމުގެ މަތިންކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ އިސްރާއީލުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު އައިލޯން ލެވީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ގޮންޖައްސަވައިފަ އެވެ.

ލެވީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި މިވަނީ އެކްސްގައި ކެމަރަންއާ ދެމެދު އާންމުންގެ މެދުގައި އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ޣައްޒާއަށް އިތުރު އެހީގެ ޓްރަކްތައް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިޒްރޭލަށް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ގޮވާލެއްވި އިރު، އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ލެވީ ވިދާޅުވީ ޣައްޒާއަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެނާއި ބޭސް ނުވަތަ ހިޔާވަހިކަމުގެ އާލާތްތައް ވަނުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ހަގީގަތުގައި އެ ކްރޮސިންތަކުގައި އިތުރު ކެޕޭސިޓީއެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

"އިޒްރޭލުގެ ތަރުޖަމާނުގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ހޮނިހިރު ދުވަހު ކެރެމް ޝަލޯމް ކްރޮސިން ބަންދު ކުރަން އދ އިން އެދިފައި ނުވާކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ކުރެވޭ،" އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ، އިޒްރޭލުން އެކްރޮސިން ބަންދުކުރަނީ ސަބާތު ދުވަހާ ގުޅިގެން."
ކެމަރަން 15 މާޗްގައި ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވެއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ހަމަލާދޭން ފެށި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ވަށާލާފައިވާ އެންކްލޭވްގެ ސަލާމަތީކަންކަން ވަރުގަދަކޮށް ހަރުކަށިކޮށްފައެވެ. އިސްރާއީލްގެ އޮކިއުޕޭޝަން އޮތޯރިޓީން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އދ އިން އެހީ ބަހަނީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައެއް ނޫނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ކެމެރަން ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެހީއެތެރެ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު ދަތިތަކަކީ އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރުން އާބިޓްރަރީ އިންކާރުކުރުމާއި، ކްލިއަރެންސްގެ ދިގު އިޖުރާއަތްތައް ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ގިނަ ސްކްރީނިންތައް ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާއަށް އެތެރެވާ އެހީގެ ޓްރަކްތަކުގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން، އެހީ ބެހުމުގެ ކަންކަން ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އދ.ގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ވިސާ އިސްރާއީލުން ދޫކުރުމަށް ގޮވާލައްވަމުން، އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންސީސްއިން ވިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 50 އަށްވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަން ވެސް އެސިޓީގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 32،000 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް