ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:04
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރަން ނިންމުން
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނިންމުމާއެކު ވެމްކޯގައި ކުނިކެހުމުގައި އުޅޭ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަގާމެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައި: ވެމްކޯ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އެކިއެކި މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން އެތަކެއް ބައިވަރު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނޭ
ވެހިކަލް މަރާމާތު ކުރުމާއި ކުނި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނޭ

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަން ސާފުކުރުމަށް ވެމްކޯއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމުމާއެކު ވެމްކޯގައި ކުނި ކެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި އެތައް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ ކުރިމަގާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ވެމްކޯއާ އެކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 26ށް ހަމަވާއިރު އެންމެ ފަހުން ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އެއްބަސްވުން އައު ނުކޮށް މާލެއިން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރާގޮތަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ކައުންސިލުގެ މިނިންމުމާއެކު ވެމްކޯއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ 8 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި މައިޒާންތައް ފޮޅައި ސާފުކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަހަކު ވެމްކޯއަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭއިރު އެކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މިމަސައްކަތްކުރާނަމަ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ މަހަކު 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

މިގޮތުން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމަށް އަހަރަކު 12 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މިފަދަ ބޮޑު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކަމުގައިވާ ވެހިކަލް މަރާމާތު ކުރުމާއި ކުނި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެއެވެ.

100 އިންސައްތަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހިއްސާކުރާ ވެމްކޯގެ މިބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް ސާފުކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ 100 މުވައްޒަފުންނަކީ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްކަމަށް މިކޯޕަރޭޝަނަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މިކުއްލި ނިންމުމާއެކު މިކޯޕަރޭޝަންގެ ކުނި ކެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި އެތައް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ކުރިމަގާއި މެދު މިއަދު ސުވާލު އުފެދިފައިވީ ހިނދު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އެކިއެކި މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން އެތަކެއް ބައިވަރު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވެމްކޯގެ ނޫސްބަޔާން

ވެމްކޯއިން އިތުރަށް ބުނީ އެކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން މާލެ ސިޓީ އާއި ވިލިމާލެ ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޕަރޭޝަނުން ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގާތުން މޮނިޓަރުކުރަމުން ކުރިޔަށްގެންދާ މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ. އަދި މިމައުލޫމާތު ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރަމުންދާކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ވެމްކޯއިން ބުނީ ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް މިވަގުތުވެސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކަށް ނެރެފައި ހުންނަ އެތައް ޓަނެއްގެ ކުނި ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަނީ ނަގާ ސާފުކުރެވެމުންކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތްދޭކަމުގައިވާނަމަ، މަހެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ސަތޭކަ ދަތުރެއް ކުނި އުފުލުމަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި މިކުނި މާލެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން އުކާލުމަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ސީދާ ތިލަފުއްޓަށް މިކުނި ގެންދާނަމަ އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ތިން ގުނަ އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.
ވެމްކޯގެ ނޫސްބަޔާން

މީގެއިތުރުން ވެމްކޯއިން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާ މަންދޫބުން ތަމްސީލުކުރާ ސިޓީ ކައުންސިލަކުން ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތުގެ ހަގީގަތް އޮޅޭނެފަދަ އިބާރާތުން އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ނަން ކިލަނބުވާނެ ފަދަ މޭރުމަކުން ދެއްކި ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރާކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން މިނިންމުން ނިންމަނީ ވެމްކޯއަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި މަގުތައް ސާފުނުކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް