ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 16:52
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ
އެމްއެމްސީ
ދިޔަރެސް ނޫހުގެ މައްސަލަ ބެލުން
ދައުލަތާއި އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތުމުން "ދިޔަރެސް" އިން ޝާއިއުކުރި ޚަބަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
 
މިއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމެއް
 
ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް މި މައްސަލަ ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައި

"ދިޔަރެސް" ނޫހުން ޝާއިއުކުރި ޚަރަބެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް މި މައްސަލަ ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބަލަން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ދިޔަރެސް ނޫހުން ޝާއިއުކުރި "އެއާޕޯޓުން އިންޑިއާ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ގޮވާތަކެއްޗާކު" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ވާ ޚަބަރެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމްއެމްސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަފާއު ހަސަން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ އެކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އާންމުންގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ ބަލަން ނިންމާފައިވަނީ މި ކަމަކީ މުޅި މުޖުތަމައާއި، ދައުލަތުގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަކަށް ވާތީ ކަމަށް ޝަފާއު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށްވެސް ނުރައްކާ ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަފާއު ވިދާޅުވީ އެ ޚަބަރު މިހާރު ވަނީ ޑިލީޓުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. ޚަބަރެއް ޑިލީޓުކުރާކަމަށްވާނަމަ އެ ޚަބަރު ޑިލީޓުކުރެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ޝަފާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތަކުން ދެން ދާނީ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަބަރުގައި ވަނީ އެއަރޕޯޓުން ހައްޔަރުކުރީ އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއެއްގެ ބައެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ ނޫހުން ވަނީ އެ ޚަބަރާއި، ޚަބަރާއެކު ކުރި ޓުވީޓް ވެސް ޑިލީޓްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
27%
9%
9%
18%
0%
36%
ކޮމެންޓް
4 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 08:18
ޒީ
ދޮގެއް ތެދަކަށް، ތެދެއް ދޮގަކަށް ނުހެދޭނެ.