ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 12:31
އެ ކޯރުގެ އެންމެ އަޑިން ފެންނަން ހުރީ، އެކްރޯކެންތޮސޯރަސް ނަމަކަށް ކިއާ ޑައިނަސޯއެއް އެ މަގުން ހިނގި ކަމުގެ ނިޝާންތައް
ޑައިނަސޯ ހިނގިކަމަށް ބުނާ މަގެއް ފެނުން
ސަތޭކަ އެތައް މިލިއަން އަހަރެއް ކުރިން ޑައިނަސޯ ހިނގިކަމަށް ބުނާ މަގެއް ފެނިއްޖެ
 
ފެންނަން ހުރީ މީގެ 100 އެތައް މިލިއަން އަހަރެއް ކުރިން، ކިސަޑު ބިމެއްގައި ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ދިޔަ ޑައިނަސޯތަކުގެ ފިޔަވަޅު ތިލައިން އެޅިފައި ހުރި ނިޝާންތަކެއް
 
ޑައިނަސޯ ހިނގިކަމަށް ބުނާ މަގު ފެނިފައި ވަނީ ޓެކްސަސްގެ ގްލެން ރޯޒްގައި އޮންނަ ޕަލަކްސީ ރިވަރގެ ފެންގަނޑު ހިނދުނު އިރު، އެ ކޯރުގެ އެންމެ އަޑިން
 
ބަލާ ބެލުމަށް އެންމެ ވައްތަރުވާނީ ޓީ-ރެކްސްއަކާ ނަމަވެސް، އެކްރޯކެންތޮސޯރަސް އަކީ ޓީ-ރެކްސްއަކަށް ވުރެ ކުޑަ ޑައިނަސޯއެއް ކަމަށް ބުނެވޭ

އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އާދަޔާ ޚިލާފު ގަދަ ހޫނުގެ ސަބަބުން، ކޯރުތަކުގެ ފެންގަނޑުތައް ހިނދުނު ހިނދުމުގެ ތެރެއިން، ޓެކްސަސްގެ ކޯރެއް ހިނދި، މީގެ 113 މިލިއަން އަހަރު ކުރިން ޑައިނަސޯ ހިނގިކަމަށް ބުނާ މަގެއް، ފެނިއްޖެއެވެ.

ޑައިނަސޯ ހިނގިކަމަށް ބުނާ މަގު ފެނިފައި ވަނީ ޓެކްސަސްގެ ގްލެން ރޯޒްގައި އޮންނަ ޕަލަކްސީ ރިވަރގެ ފެންގަނޑު ހިނދުނު އިރު، އެ ކޯރުގެ އެންމެ އަޑިންނެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އެ ކޯރުގެ އެންމެ އަޑިން ފެންނަން ހުރީ، އެކްރޯކެންތޮސޯރަސް ނަމަކަށް ކިއާ ޑައިނަސޯއެއް އެ މަގުން ހިނގި ކަމުގެ ނިޝާންތަކެވެ. 2 ފައިމަތީ ހިނގާ، ބަރުދަނުގައި 7 ޓަނު ހުންނަ އެކްރޯކެންތޮސޯރަސް ޑައިނަސޯގެ 2 އަތް ހުންނަނީ ކުރުކޮށެވެ. ބަލާ ބެލުމަށް އެންމެ ވައްތަރުވާނީ ޓީ-ރެކްސްއަކާ ނަމަވެސް، އެކްރޯކެންތޮސޯރަސް އަކީ ޓީ-ރެކްސްއަކަށް ވުރެ ކުޑަ ޑައިނަސޯއެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ.

ފެންނަން ހުރި މީގެ 100 އެތައް މިލިއަން އަހަރެއް ކުރިން، ކިސަޑު ބިމެއްގައި ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ދިޔަ ޑައިނަސޯތަކުގެ ފިޔަވަޅު ތިލައިން އެޅިފައި ހުރި ނިޝާންތަކެކެވެ. އެކި ކަހަލަ މާއްދާތަކުން އެ ފިޔަވަޅު ތިލައިގެ ވަޅުގަނޑުތައް ފުރިފައި ވަނީ، ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޑައިނަސޯ ވެލީ ޕާކްގެ ޕާކް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، ޖެފް ޑޭވިސް ފާހަގަ ކުރައްވައެވެ.

ޑައިނަސޯ ހިނގާފައި ވާތީ އަހަރަމެންނަށް މިއަދު ފެންނަން ހުރި ނިޝާންތަކަކީ، ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑު ވެފައިވާ ނިޝާންތައް. އެނގޭތަ އެނިޝާންތައް ހިމާޔަތް ކުރަނީ ކޯނޗެއްކަން؟ އެ ނިޝާންތައް ބިންވަޅު ނަގަނީ، ޗަކަ ބިމުގައި ޑައިނަސޯ ހިނގުމުން. އޭގެ ފަހުން ފެންބޮޑުވެގެން، އެކި ކަހަލަ މާއްދާތައް އެޅިގެން ނިޝާންތައް ފޮރުވެނީ. އެ އެޅުނު މާއްދާތައް، އެ ބިންވަޅު ނެގުނު ނިޝާންތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދޭ. ދުވަސްވާ ވަރަކަށް އެ މާއްދާތައް މި ބަދަލުވަނީ ޒާތެއްގެ އުވައަކަށް. އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން އަހަރެއް ވަންދެން އެ ނިޝާންތައް ހިމާޔަތް ކުރެވިފައި އޮތީ އެ މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން. ދެން އޭގެ މަތިން ކޯރު ދުވެ، އެ ނިޝާންތައް ފާޅުވީ. އެހެންވީމަ، މީ ދެމިޔަލީ ކަނޑިއެއް ކަހަލަ ކަމެކޭވެސް ބުނެވިދާނެ. ކޯރަކާ ނުލާ، އަހަރަމެންނަށް ނިޝާންތަކެއް ނުފެނުނީސް. އެކަމަކު މި ގޮތަށް އެ ނިޝާންތައް ފާޅުވާ ހިސާބުން، ނެތި ދާން ފަށާ. އެހެން ގާތައް ފަދައިން، ދުވަސް ވާ ވަރަކަށް، ގިރާ، ކުދިކުދި ވާ ގޮތްވޭ. އަހަރުން އަހަރަށް މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނިދާނެ. އެކަމަކު، ފެންބޮޑުވުމުގެ އެންމެ ހާދިސާއަކުންވެސް ފޮހެވި ހިނގައިދާނެ. ކޯރުގެ ދުވެލި ބާރު ނަމަ."
ޖެފް ޑޭވިސް؛ ޑައިނަސޯ ވެލީ ޕާކްގެ ޕާކް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ މެދަކާ ހިސާބުން ފެށިގެން، ޓެކްސަސްގެ 93 ޕަސެންޓް ސަރަހައްދަށް ހަނަފަސްކަން ކުރިމަތިވެފައި ވާ ކަމަށް، ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް ޑްރޯޓް މޮނިޓަރ އިން ޚަބަރު ދެއެވެ. އޯގަސްޓް މަހުގެ މެދަކާ ހިސާބަށް ބަލާއިރު، ޓެކްސަސް 26 ޕަސެންޓް ސަރަހައްދަކުން ވަނީ، ހަނަފަސްކަމުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ވޭން ތަހައްމަލު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
44%
11%
39%
0%
6%
ކޮމެންޓް