ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 12:42
ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ތޯރިޤް
ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ތޯރިޤް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2022
އޮލިމްޕަސް ނިމޭއިރު އެތަން ވެގެންދާނީ ސަރަޙައްދީ ގޮތުންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ތަނަކަށް: ތޯރިޤު
 
އެތަން ފެނިގެންދާނީ މި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސިނަމާ ގޮތުގައި
 
އެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީ ބޭނުން ކުރަމުންދޭ

އޮލިމްޕަހުގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ނިމިގެންދާއިރު އެތަން ފެނިގެންދާނީ މި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސިނަމާގެ ގޮތުގައިކަމަށް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ތޯރިޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް 2022 ގެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ސެޝަންގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ތޯރިޤު ވަނީ އޮލިމްޕަހުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

ތޯރިޤު ވިދާޅުވީ، އޮލިމްޕަހުގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ނިމިގެންދާއިރު އެތަން ފެނިގެންދާނީ މި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސިނަމާ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އެތަން ތައްޔާރު ކުރަމުންދަނީ ހުރިހާ ފަންނާނުންނަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެ ގޮތަށް ކަމަށް ތޯރިޤު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީ ބޭނުންކުރަމުންދާކަން ތޯރިޤު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ތޯރިގް ވަނީ އޮލިމްޕަސް ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުން ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫ އަރާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަނުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ވެސް ހަމަޖެއްސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން އޮލިމްޕަސް ބަންދުކުރުމަށްފަހު އެތަނުގައި ބޮޑެތި މަރާމާތުތަކެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފަށާފައި ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޮލިމްޕަސް އިމާރާތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އޮލިމްޕަހުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް އޮލިމްޕަހުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ހުޅުވާނެ ވަކި ތާރީހެއް މިހާތަނަށް އަދި އިއުލާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ޒަމާންވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ސިނަމާ ކަމަށްވާ އޮލިމްޕަސް ހުޅުވާފައި ވަނީ 1959 އަހަރެވެ. އޮލިމްޕަސް ހޯލް އަޕްގްރޭޑިން ޕްރޮޖެކްޓަކީ އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް