ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 06:18
އދ. ގެ ސެކްޓްރީ ޖެނެރަލް ގުޓަރޭސް، އިސްތަމްބޫލަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅު
އދ. ގެ ސެކްޓްރީ ޖެނެރަލް ގުޓަރޭސް، އިސްތަމްބޫލަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅު
ރޮއިޓާސް
އދ. ގެ ސެކްޓްރީ ޖެނެރަލް
އދ. ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް، ޔޫކްރޭނުގެ ގޮދަން ބޯޓަށް އަރާ ވަޑައިގެންފި
 
ޔޫކްރެއިނުން ގޮދަން އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ފެށީ ހަމަލާ ނުދޭނެ ކަމަށް ރަޝިއާއިން އެއްބަސްވުމުން

ޔޫކްރެއިނުން ފޮނުވި ގޮދަން ބޯޓަކަށް އދ. ގެ ސެކްޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް އަރާ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ގުޓަރޭސް ވަނީ އެ ބޯޓަށް ވަޑައިގެން ބޯޓުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާ ލައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވީ އިސްތަމްބޫލް ގައި ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް ޔޫކްރޭނުގެ ބޯޓަކަށެވެ.

އެ ބޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ގުޓަރޭސް ވަނީ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ޖޮއިންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ސެންޓަރަށް ވަޑައިގެން އެ ބޯޓާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޔޫކްރެއިނުން ފުރާ ބޯޓުތަކާއި ބަނދަރު ކުރާ ބޯޓުތައް އެ ޤައުމަށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދަން ޖެހޭނީ އިސްތަންބޫލް އަށް ބަނދަރު ކުރުމަށްފަހު އިންސްޕެކްޝަންތައް ހެދުމަށްފަހުއެވެ. މި އިންސްޕެޝަންތައް ކުރިއަށްްގެންދާނީ ޖޮއިންޓް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުގެ އޮފިޝަލުންނެވެ.

އދ. ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އިސްތަންބޫލް އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ ތުރުކީ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުން ގޮދަނުގެ އެކްސްޕޯޓް އެއްކޮށް ހުއްޓާލިއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލި ޤައުމުތަކަށް ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިން އާއި އދ. އާއި ދެމެދުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތުރުކީ އޮވެ، ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނުގެ ޕޯޓުތަކަށް ހަމަލާ ނުދޭނެ ކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމާއެކު މިހާރު ޔޫކްރެއިނުން ދަނީ ގޮދަން އެކްސްޕޯޓް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް