ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 11:09
މިއަހަރު، "ޕަންޖަތު ޕިނާންގް" ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ހަރަކާތް މެދުކަނޑާލާފައި އޮންނަތާ 2 އަހަރު ފަހުން
ގިރިސް ދަނޑިއަށް އެރުމުގެ މުބާރާތް
ގިރިސްލީ ފެންފޯއް ރުކުން އިންޑޮނޭޝިއާ ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް!
 
މިއީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ "ޕަންޖަތު ޕިނާންގް" މުބާރާތް
 
އެންމެ ފަހުން މި މުބާރާތް ބޭއްވީ 2019 ގައި، އެފަހަރު ގިރިސްލާފައިވާ 174 ފެންފޯއް ގަސްގަނޑު ހުރި އިރު، މި ފަހަރު ހުރީ އެންމެ 45 ގަސްގަނޑު
 
ގިރިސްލާފައިވާ ފެންފޯއް ރުށްތަކުގައި އަގުބޮޑެތި އިނާމުތައް އެލުވާފައި ހުރޭ، އޭގެ ތެރޭގައި ބައިސްކަލާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަމާނުގެ އިތުރުން ފުރިޖާ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެކި ކަހަލަ ސާމާނު ހުރޭ

އިންޑޮނޭޝިއާއަކީ ދިވެހިންނަށް ބީރައްޓެހި ނަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ނަން، ދިވެހި ސުރުޚީތަކުން ޖާގަ ހޯދައެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި، އެއީ ހިތާމަވެރި ޚަބަރުތަކަކަށް ވީ ނަމަވެސް، މި ފަހަރުގެ ރަހަ ތަފާތެވެ. މިކަން ގުޅެނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ މިނިވަން ކަމާއެވެ. ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޖަޒީރާގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރަމުން އަންނަ އިންޑޮނޭޝިއާ، ހޮޅިންގެ އަތުން މިނިވަން ވުމާއެވެ.

20 ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅު މުޅި ދުނިޔެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ދިޔަ ހޮޅިން ނުވަތަ ނެދަލަންޑްސްގެ ބާރުގެ ދަށުން މިންޖުވެ، އިންޑޮނޭޝިއާގެ މިނިވަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރެވިގެން ދިޔައީ އޯގަސްޓް 17، 1945 ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޯގަސްޓް 17 ވަނަ ދުވަހަކީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ތާރީޚަށް މުނާސަބު ދުވަހެކެވެ. ކުލަގަދަ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގައެވެ. އެގޮތުން، ޒަމާނުއްސުރެ ހިންގަމުން އަންނަ އެއް ހަރަކާތަކީ ގިރިސް ދަނޑިއަށް އެރުމުގެ މުބާރާތެވެ. ދަނޑީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީ، ފަންގަނޑު ކަނޑާ ސާފުކޮށްފައިވާ ފެންފޯއް ރުކެވެ.

މި ކުޅިވަރަށް އިންޑޮނޭޝިއާގައި ކިއާ އުޅެނީ "ޕަންޖަތު ޕިނާންގް" ނުވަތަ ރުށްގަހަށް އެރުމެވެ. އެމީހަކަށް އެނގުނު އުކުޅެއްގެ ބޭނުން ކޮށްގެން، ގިރިސް ދަނޑީގެ އެންމެ ކުރިއަށް އަރާ، އޭގައި އެލުވާފައިވާ އެކި ކަހަލަ އިނާމުތައް ހޯދައެވެ. މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިއަހަރު، "ޕަންޖަތު ޕިނާންގް" ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި މި ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ހަރަކާތް މެދުކަނޑާލާފައި އޮންނަތާ 2 އަހަރު ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

270 މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އިންޑޮނޭޝިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ގިރިސް ދަނޑިއަށް އެރުމުގެ މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އެފަދަ އެއް މައިޒާނަކީ ވެރިރަށް ޖަކާޓާގެ އެމިއުޒްމަންޓް ޕާކެކެވެ. އެ ޕާކު ތެރޭގައި، ގިރިސްލާ ފައްކާ ކޮށްފައިވާ 45، މަތި ކެނޑި ރުށްގަސް ހުއްޓެވެ.

މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އަރިޔަދީ އީކޯ ނުގްރޯހޯ ބުނި ގޮތުގައި، މި ފަހަރުގެ މުބާރަތަކީވެސް މިކަމަށް އާންމުންގެ މެދުގައި އޮތް ލޯބި ވަޒަންކޮށްލަން ލިބުނު ފުރުސަތެކެވެ.

ގިރިސް ދަނޑިއަށް އެރުމުގެ މުބާރާތް އެންމެ އާންމުކޮށް އެނގޭނީ ޕަންޖަތު ޕިނާންގްގެ ނަމުން. ކޮވިޑް ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން 2 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، މީ މުބާރާތް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. އެންމެ ފަހުން މުބާރާތް ބޭއްވީ 2019 ގަ. އެ ފަހަރު 174 ގަސްގަނޑު ހުންނާނެ. އެކަމަކު، މި ފަހަރު ހުންނާނީ އެންމެ 45 ގަސްގަނޑު. މިއީވެސް މި ކަހަލަ މުބާރާތްތަކަށް މީހުންގެ ހިތުގަ އޮންނަ ޝައުޤު ވަޒަން ކޮށްލަން ލިބޭ އިމްތިޙާނެއް.
އަރިޔަދީ އީކޯ ނުގްރޯހޯ، މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒަރ

މި ކުޅިވަރަކީ މުސްތަޤުބަލެއްވެސް އޮތް ކުޅިވަރެއް ކަމަށް އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

الحمد لله! ޕަންޖަތު ޕިނާންގް މުބާރާތަށް މުސްތަޤުބަލެއް އޮތަތީ އެބަ ފެނޭ. ކޮވިޑާ ހެދި މުބާރާތް ނުބޭއްވި އަހަރުތަކެއް ހިނގައްޖެ. އާނ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިކަހަލަ މުބާރާތަކާ މެދު އަހަރަމެން ފަޚްރުވެރިވޭ.
ޠާމީ އަރިއަންތޯ، މުބާރާތުގެ ބައިވެރިއެއް

ގިރިސްލާފައިވާ ފެންފޯއް ރުށްތަކުގައި އަގުބޮޑެތި އިނާމުތައް އެލުވާފައި ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބައިސްކަލާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަމާނުގެ އިތުރުން ފުރިޖާ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެކި ކަހަލަ ސާމާނު ހުރެއެވެ. ގިރިސް ދަނޑިއަށް އެރުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގުރޫޕު ގުރޫޕަށް މީހުން ބައިވެ، ޓީމު ހަދައިގެންނެވެ. މި ކުޅިވަރަކީ 1700ގެ އަހަރުތަކުގައި ހޮޅިންގެ އިސްތިއުމާރީ އޮތް ދުވަސްވަރުއްސުރެ ފެށިގެންވެސް ކުޅެމުންދާ ކުޅިވަރެކެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގައި މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދަނީ ހޮޅިންގެ އަތުން އެ ޤައުމަށް މިނިވަންކަން ލިބުނުތާ 77 ވަނަ އަހަރުގެ ކުލަ ގަދަ މުނާސަބާއެވެ. އޯގަސްޓް 17، 1945 ގައި މިނިވަންކަން އިއުލާން ކުރެވުނު އިންޑޮނޭޝިއާ، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސިޔާދަތީ މިނިވަންކަން ހޮޅިން ބަލައިގަތީ ޑިސެމްބަރު 27، 1949 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް