ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 12:51
ރައީސް ޔާމީން، އަދީބު ނައިބްރައީސް ކަމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވި ދުވަހު
ރައީސް ޔާމީން، އަދީބު ނައިބްރައީސް ކަމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވި ދުވަހު
ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތް ހިންގީ ޔާމީނަށް ނޭނގިކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި – ޝަރީފް
 
ކެމްޕޭންތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ހަރަދުކުރާނަމަ އެއީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ކޮންމެވެސް މަގްސަދެއްގައި ދޭ ފައިސާ އެއީ
 
މިކަން ހިނގައިދިޔައީ ޔާމީނަށް މައުލޫމާތު ނުލިބިކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވޭ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕިއާރުސީ) ގެ ހިޔާނާތް ހިންގި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގެން ނޫންކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަން ދަތިކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުބާރާއެކު އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި އަދީބު އެ ހިންގެވި ވަރުގެ ބޮޑު ހިޔާނާތެއް ހިންގިކަމުގައިވާ ނަމަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްތަކާއި، މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މައުލޫމާތެއް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމާއި މެދު ޝައްކެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ އެއީ އިންޓެލިޖެންސްގެ ފެއިލިއަރއެއް ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިނަށް ފައިސާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ރައީސް ޔާމީން ދައްކަވާ ކަމަށާއި، ކެމްޕެއިނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަދި ބޭރުގައުމުތަކުން ވެސް ފައިސާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިކަމުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ އަދި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ކަމަކީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ކެމްޕެއިން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ލެވޭނެ އަދަދު ކަމަށެވެ.

ކެމްޕެއިނަށް ހިނގި ހަރަދާއި، ލާރި ދިން ފަރާތްތައް ބަޔާންކޮށް މާލީ ބަޔާނެއް އިންތިހާބު ނިންމާފައި ހުށަހަޅަން ވާނެކަމަށް. އޭގައި މި އަދަދުތައް ހުރިނަމަ މައްސަލައެއް ނެތް. ނެތްނަމަ އެއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް. ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ވެސް މިގޮތަށް ކަންކުރަންޖެހޭނެ. ވިސްނާލީމަވެސް އިނގޭ ކެމްޕޭންތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ހަރަދުކުރާނަމަ އެއީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ކޮންމެވެސް މަގްސަދެއްގައި ދޭ ފައިސާ އެއީ
މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އަދީބު ހިންގި ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ޒިންމާ ޔާމީން ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމާއި، ދައުލަތާއި ރައީސްގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކީ އެމަނިކުފާނުކަމުގައި ވާތީ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ މީހަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގަން ނުޖެހޭނެ. މި ހާއްސަ ހާލަތުގައި އަދީބު ހިންގި ހިޔާނާތުގެ ބޮޑުކަމާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަމިއްލަފުޅު ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެއްވި ކަމާއި، އެމަނިކުފާނާއި އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވި މަދު މީސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ކަންކުރެއްވި ގޮތުން މިކަން ހިނގައިދިޔައީ ޔާމީނަށް މައުލޫމާތު ނުލިބިކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވޭ
މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހިމް ޝަރީފް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތަކީ އެމަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގެން ހިނގިކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި މުއައްސަސާތަކަށް އެމަނިކުފާނު އައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު މުޅި ދައުލަތް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކުރެއްވިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި މިހާރު ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާ، ކޯޓުގައި ޝަރީއަތްތައް ވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް