ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 12:16
އެމްއައިބީއެފްއައި ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން
އެމްއައިބީއެފްއައި ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
އެމްއައިބީއެފްއައި ކޮންފަރެންސް
އެމްއައިބީއެފްއައި ކޮންފަރެންސްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
 
މި ކޮންފަރެންސްގައި ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
 
އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ފަތުރުވެރިކަމެއް ކުރިއެރުވުން މުހިންމު
 
ފަތުރުވެރިކަމަށް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގެ މުހިންމުކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކިން އެންޑް ފައިނޭންސިން އިންޑަސްޓްރީ (އެމްއައިބީއެފްއައި)ގެ 9 ވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމްއައިބީއެފްއައި ކޮންފަރެންސްއަކީ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންއާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކޮންފަރެންސެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގެ 9 ވަނަ ކޮންފަރެންސް ބުދަ ދުވަހު ބާއްވާފައިވާއިރު، މި ކޮންފަރެންސްގައި އެފްރިކާ، އިނފިރޭސިވިލާތް، ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ އިތުރުން އޭޝީއާ ގައުމުތަކުން މި ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ބައިވެރިވިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި ޗީފް ގެސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ވަނީ ވާހަކަފުޅުވެސް ދައްކަވާފައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވަނީ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންއާއި، ފަތުރުވެރިކަމަށް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ފަތުރުވފެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލާފައިވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ ފަތުރުވެރިކަމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ މިހާރުވެސް މިފަދަ ފަތުރުވެރިކަމެއް އޮތް ގައުމެއް ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރިސޯޓުތަކުގައިވެސް މިފަދަ ފަތުރުވެރިކަމެއް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންވެސް މިކަން ކަށަވަރުވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ލިބިފައި މިއޮތް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމުކަން މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ ކުުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބައްޓަންވަމުން ދާންޖެހޭނީ ފަތުރުވެރިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެ ބަދަލުތައް ގެންނަން މަރުހަބާ ކިޔަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ހިސާބަކުން އައި ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށްވިޔަސް އެމީހުން ބޭނުންވާ ފެސިލިޓީތައް ރާއްޖޭގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓު އޮންނާނީ ދުނިޔެއާ ވާދަކޮށްލުމަށް ތައްޔާރަށް، ހުރިހާ ގިންތިއަކާއި ފަންތިއަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަނީ ތިމާވެއްޓާ ގުޅުވައިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް އެ ތަޖުރިބާތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަރިކައާއި އާދަކާދައަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ގޮތުގައި ބަލައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި، މިކަހަލަ ތަފާތު މޮޑިއުލްތައް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް