ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 17:49
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް، ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް، ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް
ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް އިމްރާންގެ އިލްތިމާސް
ވާހަކަދައްކާއިރު، ދީނީގޮތުންނާއި ދުނިޔަވީގޮތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތަކަށް ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ: އިމްރާން
 
ދީނީގޮތުންނާއި ދުނިޔަވީގޮތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އަޚުލާގިއްޔަތަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވިސްނަވަންޖެހޭކަމެއް

ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި މަސައްކަތުގައި ކިތަންމެ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް، ދީނީގޮތުންނާއި ދުނިޔަވީގޮތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތަކަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވިސްނަވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް، ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް، ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އިމްރާން މިމޭރުމުން ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ، ދީނީގޮތުންނާއި ދުނިޔަވީގޮތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އަޚުލާގިއްޔަތަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވިސްނަވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިމްރާން މިމޭރުމުން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައި މިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އަންހެން ކުއްޖަކާއެކު ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ހަތަރު ފޮޓޯގަނޑު އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޮޑު ތުހުމަތުތަކެއް ފެންމަތިކުރައްވާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުން އަންނައިރު އެ މެސެޖްތަކުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ, އެ މަނިކުފާނުގެ އާއިލީ ގާތް ބޭފުޅެއްގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ރައީސް ސޯލިހު ޖިންސީގުޅުން ހިންގެވި ހަތަރު ފޮޓޯއެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށެވެ. އެ ފޮޓޯތައް ފުލުސް އޮފީހަށް ފޮނުވަންވީތޯ ނަޝީދު އެ ގްރޫޕުގައި ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މިތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސޯލިހުއާ ގުޅުވައިގެން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަމަށެވެ. އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ރައީސް ސޯލިހު ނުކުރައްވާކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ، އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ނާޒިމް ސައްތާރު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް ނުރުހުން އަމާޒުކުރައްވަމުންނެވެ.

ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރުމާއެކު، ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައިވެސް ވިދާޅުވީ، ކޮއްކޯފުޅު ހައްޔަރުކުރީ ދީނީ ހަރުކަށި މީހުން ރުއްސަންކަމަށެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނިސްބަތްވާތީ ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެއްޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިދިކޮޅުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރޭ - އިމްރާން
ރައީސާއެކު ކޯލިޝަންގައި ދެމިތިބީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުލިބޭ ކަމެއް ނެތުމުން - އިމްރާން
ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014ގައި 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން
ކަމެއް ހާސިލްނުވުމުން ލިބޭ ދެރައިގެ ސަބަބުން އެކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހިތްވަރާއި އަޒުމް ލިބިގެންދޭ: އިމްރާން
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގެ ކަޅު ދުވަސްތައް ކިޔައިދެއްވާ އިމްރާން ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާންވީ ނުރައްކަލާއި ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ކަމަށް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ މަސް ތެރޭގައި ވެސް ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަދާފައި - އިމްރާން
ކޯލިޝަން މަޝްވަރާއަށް ރައީސް، ގާސިމް އަރިހަށް