ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 14:19
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިޔާސީ މިނިވަންކަން
ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ މިނިވަންކަން އެބައޮތް، އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރި – ޝަރީފް
 
ގައުމެއްގެ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އިގްތިސާދީ މިނިވަންކަން އޮތުން
 
ދިވެހިންގެ މުސްތަގުބަލު ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ލިބިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރިކަމެއް

ރައްޖޭގައި ސިޔާސީ މިނިވަންކަން އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިވަންދުވަހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ދިވެހިން ގަބޫލުކުރާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ހާލަތު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ މިނިވަންކަން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކުރާނަމަ ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ގައުމެއްގެ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ އިގްތިސާދީ މިނިވަންކަން އޮތުން ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ތަނަވަސްކަމާއި ސިޔާދަތު ދެމެހެއްޓިފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ސުލްހަމަސްލަސްކަމާއި އަމާންކަމާއު އުފާ ފާގަތިކަން ނެތްނަމަ ސިޔާސީ މިނިވަންކަމެއް ވެސް އަދި ގާނޫނޫ އަސާސީން ލިބިދޭ މިނިވަންކަމެއްގެ ފޮނިމީރުކަމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުން އެބަޖެހޭ ދެކަމެއް ހާސިލްކުރަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވާތީ އަދި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ގުޑްވިލްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ގައުމަކަށް ވާތީ އެއްވެސް ބައެއްގެ އިނގިއްޔަށް ނާރާ އެއްވެސް ބަޔަކާ 'ނުލެނޑި' ހުރިހާ އެންމެންނާއެކު އެއްބާރުލުން ދީގެން ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރެވިގެން، ރާއްޖޭގައި އޮތް ދާހިލީ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ސިޔާސާތު ކުރިއަށް ނެރުން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެއްވެސް ބާރުގަދަ ގައުމަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތުމަށް ދިމާކޮށްފިނަމަ އެކަން ދިފާއުކުރުމުގެ އަސްކަރީ ހަކަތައެއް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކުމަތުގެ އަލަމީ ބޭނުންކޮށްގެން ފަހުރުވެރި މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިގެން ގޮސްފައި މިވަނީ
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ތަފާތު ގައުމެއް ކަމަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮތީ އެއް ނަސްލަކާއި، އެއް ބަހުރުވަޔަކާއި އެއް ދީނެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ މުސްތަގުބަލު ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ލިބިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ އިގްތިސާދީ މިނިވަންކަން ކަނޑައެޅި މި ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން އެންމެ ކުރިއަރައި ދިޔަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ވެފައިވާކަމަށެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ ސިޔާސަތެއް ބައްޓަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތައް ބަންދުވެފައި އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑު ރިސްކެއް ނަގައިގެން ސަރުކާރުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލީމާ ﷲގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން ދުނިޔޭގެ މިއޮތް ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތުގައި ވެސް އޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވޭން ރައްޔިތުންނަށް ބަރުދާސްތުކުރަން ނުޖެހި މިގައުމު މިއޮތީ. އަވަށްޓެރި ބައެއް ގައުމުތަކަށް ބަލާލީމަ އިނގޭނެ. އެފްރިކާގެ ގިނަ ގައުމުތައް ކާޑަށް ޖެހިފައި އޮތީ. ރާއްޖެ އެ ހާލަތަކަށް ނުދޭ. އޭގެ މާނައަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތަނަވަސްކަމުގައި ތިބި ވާހަކައެއް ނޫން. އޭގެ މާނައަކީ ރާއްޖޭގެ ތަކެތި އަގުބޮޑުނުވާ ވާހަކައެއް ވެސް ނޫން
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން އޮތުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިންނަށް އަމިއްލަ ސިޔާސަތެއް ބައްޓަންކޮށްގެން ދުނިޔެ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގެ ނިސްބަތުން ދިވެހިންނަން ކަންކަން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި އަދި މަސްވެރިންނަށް ދޭ އެހީތަކާއެކު ކަންކަން ރަނގަޅުވާ ކަމަށާއި، މި ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެހެން ބައެއްގެ ބާރު އޮތްނަމަ މިކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ސަރުކާރަށް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓިގެން ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމެއް ދެމެނުހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް