ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 10:19
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސް އޮފީސް
މިނިވަން ދުވަސް
އެތެރެއާ ބޭރުން ނުރައްކާ ކޮށްފާނެ ކޮންމެ ޙާލަތަކަށް ހޭލާ ތިބެނީ ދިވެހި ސިފައިންނާ ފުލުހުން: ރައީސް
 
ކޮންމެ ޙާލަތަކަށް އަބަދާ އަބަދު ހޭލާ ތިބެނީ ރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާ ފުލުހުން
 
ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމަކީ އަޑުއެހުމާއި މަޝްވަރާއާއި އިޙްތިރާމުން މެނުވީ ގެނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން
 
އާއިލާ ތެރެއިން ފެށިގެން ދިރިއުޅޭ މާހައުލާއި މުޅި ޤައުމުގައިވެސް ހަމަޖެހުން އޮންނަން ޖެހޭނެ

އެތެރެއާ ބޭރުން ނުރައްކާ ކޮށްފާނެ ކޮންމެ ޙާލަތަކަށް ހޭލާ ތިބެނީ ރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާ ފުލުހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 57 އަހަރު ފުރޭ 58 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިތާބުގައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާއަކީ ޤައުމުގެ އަމިއްލަވެރިކަމާއި މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކެނޑިނޭޅި ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެ މަސައްކަތްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޤައުމުގެ އެތެރެއާ ބޭރުން ނުރައްކާ ކޮށްފާނެ ކޮންމެ ޙާލަތަކަށް އަބަދާ އަބަދު ހޭލާ ތިބެނީ ރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާ ފުލުހުން ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާއަކީ މިޤައުމުގެ އަމިއްލަ-ވެރިކަމާ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން. ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ރެޔާ ދުވާލު ކެނޑިނޭޅި އެ ކުރައްވަނީ އެމަސައްކަތް. އެތެރެއާ ބޭރުން ނުރައްކާ ކޮށްފާނެ ކޮންމެ ޙާލަތަކަށް އަބަދާ އަބަދު ހޭލާ ތިބެނީ ރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާ ފުލުހުން. އެބޭފުޅުންގެ މުޤައްދަސް ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރެއްވުމުގާ ހިމަ ނަރެއްގެ ޖާގަ ދެއްވުމަށްވެސް ތައްޔާރެއް ނޫން. އަދި އެންމެ އެސްފިޔައެއް ޖަހާލާނެހާ ވަގުތު ކޮޅެއްވެސް އެބޭފުޅުން އިސްރާފެއް ނުކުރައްވާ. ނަތީޖާއަކީ އޭރުވެސް މިހާރުވެސް އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތާއަބަދަށްވެސް މިނިވަން ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންކަމުގައި ދެމިއޮތުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

އާއިލާ ތެރެއިން ފެށިގެން ދިރިއުޅޭ މާހައުލާއި މުޅި ޤައުމުގައިވެސް ހަމަޖެހުން އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެއްވެސް ބަޔަކު ބާކީ ނުވާނެ ހުރިހާ ގޮތެއް ބަލައިގެން މެނުވީ ޒުވާބުން އަރައެއް ނުގަނެވޭނެކަމަށް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހުން އޮންނަން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އެއީ އަޑުއެހުމާއި، މަޝްވަރާއާއި އިޙްތިރާމުން މެނުވީ ގެނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރާނެ ފިކުރާ ހިނގާނެ މަގު ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަން ޖެހޭނެ. މިދެންނެވި މަގުން ގޮސްގެން މެނުވީ ހަމަޖެހޭ އުފާވެރި، ފާގަތި، މިނިވަން ދިވެހިރާއްޖެއެއް ލިބިގަތުމަށް ދަތިވާނެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 57 އަހަރު ފުރޭ 58 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވެވި ދިދަ ނެގުމުގެ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމްގެ އިތުރުން ވަޒީރުންނާއި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތްތެރީން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް