ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 08:34
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މިނިވަން 57
ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަމާއި ސަލާމަތަކީ އެއް ފައިސާ ފޮއްޗެއްގެ ދެ ފުށް: ރައީސް
 
ހިޔާލުތަފާތުވާ ކަންކަން ހުރި ނަމަވެސް، ޤައުމު އިސްކޮށް، ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ
 
މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ ސަރުކާރުތަކުންވެސް އެ ޤައުމެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ
 
މިނިވަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބަލައިގަނެ، މެނޭޖް ކުރުމަކީ ޤައުމު ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމު ކަމެއް

ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަމާއި، ސަލާމަތަކީ އެއް ފައިސާ ފޮއްޗެއްގެ ދެ ފުށްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު މިހެން ވިދާޅުވީ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުގައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، ހެނދުނު 06:00 ގައި މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެންމެ ކުރިން ފެށިގެންވެސް މިނިވަން ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ފާހަގަކުރާ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަސްކަމަށް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަމާއި، ސަލާމަތަކީ އެއް ފައިސާ ފޮއްޗެއްގެ ދެ ފުށް ކަމަށެވެ. ޤައުމެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ ސަރުކާރުތަކުންވެސް އެ ޤައުމެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހިޔާލުތަފާތުވާ ކަންކަން ހުރި ނަމަވެސް، ޤައުމު އިސްކޮށް، ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދެއްވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، މިނިވަންކަން މިހާރު އޮތީ "މެނޭޖް" ކުރަން ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިނިވަންކަން ލިބިގެންގޮސް، އެހެން މީހުންނާއި ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން އެއީ މިނިވަންކަން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިވަންކަން މިހާރު އޮތީ "މެނޭޖް" ކުރަން ޖެހިފައި، މިނިވަންކަން ލިބިގެންގޮސް، އެހެން މީހުންނާއި ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން އެއީ މިނިވަންކަން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ
ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު

ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ، މިނިވަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބަލައިގަނެ، މެނޭޖް ކުރުމަކީ ޤައުމު ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދަނީ 1887 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުން، 1965 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ސައްބީސް ވަނަ ދުވަހާހަމައަށް އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި އޮތުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ލިބުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި