ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 23:17
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
އެމްއެންޑީއެފް
މިނިވަން ދުވަސް
މިނިވަންކަން މިގޮތުގައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ވާޖިބެއް - މާރިޔާ
 
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބުއްދިއާއި ޙިކްމަތު ޢަމަލީ އިސްކޮށް، އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި މިނިވަންކަމާއެކީ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ބައެއް
 
ވުޖޫދުގައި ނެތް ތަފާތުތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ހިތި ނަތީޖާއަކީ، އެކަކު އަނެކަކު ފަރަޤުކޮށް، ދަރަޖަކޮށް އަދި ގިންތިކުރަމުންދިޔުމުގެ ވިހަ ޘަޤާފަތެއް އުފެދިގެންދިޔުން

މިނިވަންކަން މިގޮތުގައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މިހެން ވިދާޅުވީ މިނިވަންދުވަހުގެ ޚާއްސަ ސަޕްލިމަންޓަށް އެކަމަނާ ދެއްވި ޚިތާބުގައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިނިވަންކަމަކީ، އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި، އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށްގެން، އަނެކާގެ ޙައްޤަށް އަރައިނުގަނެ، އަމާންކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފާ ކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބުއްދިއާއި ޙިކްމަތު ޢަމަލީ އިސްކޮށް، އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި މިނިވަންކަމާއެކީ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ބައެއް ކަމަށެވެ. މި މިނިވަންކަން މިގޮތުގައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، ޒަމާނުއްސުރެ، އެއް ތަށިން ކައިގެން، އެއް ބަހަކުން ވާހަކަދައްކައިގެން، އެއް ޘަޤާފަތެއް ޙިއްސާކޮށްގެން އުޅޭ ބައެއްގެ ތެރެއިން ދުޝްމަނުން އުފެދި، ކުލަޔާއި، ނަޞްލާއި، އަޤީދާއާއި ފިކުރަށް ބިނާކޮށް، ވުޖޫދުގައި ނެތް ތަފާތުތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ހިތި ނަތީޖާއަކީ، އެކަކު އަނެކަކު ފަރަޤުކޮށް، ދަރަޖަކޮށް އަދި ގިންތިކުރަމުންދިޔުމުގެ ވިހަ ޘަޤާފަތެއް އުފެދިގެންދިޔުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރުވާންޑާގައި 1994 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޤަޠުލުއާންމު ގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭހެން، އެޤައުމުގެ 1 މިލިއަން މީހުންގެ ފުރާނަ ދުއްވާލީ ބޭރުން އައި ބައެއް ނޫން. ޚުދު އެޤައުމުގެ މީހުން. 1995 ވަނަ އަހަރު ބޮސްނިޔާގެ ސްރޭބްރެނިޓްޒާގައި 8،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިރިހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ލޭ އެއްފަހަރާ އޮހޮރުވާލީ ހަމަ އެޤައުމަށް ނިސްބަތްވި މީހުން. އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުން ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަމުގެ ޙައްޤުން އެތައް ބަޔަކު މަޙްރޫމްކޮށްލި މިފަދަ ކިތައްމެ ހާދިސާއެއް ތާރީޚުން އެއޮތީ ފެންނާނެ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމަށް 57 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރާއިރު، 4 ލައްކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ މިޖަޒީރާ ޤައުމުގައި އޮތް ހިތްފަސޭހަ މާޙައުލު ދަމަހައްޓަން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާއި، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްއާއި، ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން، ރެއާއި ދުވާލު، ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކީ މިއީ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ މަންޒިލް މަޤްޞޫދު ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް