ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 12:06
ޔޫސުފްޒާއީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާއަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މަސްލަހަތު ފިއްތާލުމުގެ ދިގު ތާރީހެއް އޮތް ގައުމެއް
އެމެރިކާގެ މެދުއިރުމަތީގެ އިސްތިރާޖު
އެމެރިކާގެ މެދުއިރުމަތީގެ އިސްތިރާޖު ތަފާތު ނަޒަރަކުން
 
އެމެރިކާއަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދޭ ގައުމެއް ކަމަށް ސިފަކުރެއްވި
 
މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަހަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ކާރިސާތަކަކީ އެމެރިކާއިން އުފެއްދި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރޭ
 
ޔުސުފްޒާއީ ސިފަ ކުރައްވާ ގޮތުގައި މެދުއިރުމަތީގެ ކަންކަމުގައި އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ އާންމު ސިޔާސަތަކީ ގިނަ ފަހަރަށް، ދޮގު އެކުލެވިގެންވާ ސިޔާސަތެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ގައުމުގެ މަގާމުގައި އޮތް އެމެރިކާއިން، މެދުއިރުމަތީގެ ކަންކަމުގައި ގެންގުޅޭ އިސްތިރާޖަކީ، ސަރަހަދަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ ނިޔަތް އިންތިހާއަށް ކުޑަ، ޒާތީ މަންފާ އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް އެކުލެވޭ ގޮތަށް އޮތް އިސްތިރާޖެއް ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ މަސްރަހާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރު ނުވަތަ ޕޮލިޓިކަލް އެނަލިސްޓް އަހުމަދު ބިލާލް ޔޫސުފްޒާއީ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ދަނޑިވަޅަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ބައެއް ގައުމުތަކާއި ސަރަހައްދުތަކަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން، ހާއްސަ ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވާފައި ވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިޑަން ވަޑައިގަންނަވާ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ހިމެނެއެވެ. މަގުސަދެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާއާއި މެދުއިރުމައްޗާ ދެމެދު ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

ޔުސުފްޒާއީ ސިފަކުރައްވާ ގޮތުގައި މެދުއިރުމަތީގެ ކަންކަމުގައި އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ އާންމު ސިޔާސަތަކީ ގިނަ ފަހަރަށް، ދޮގު އެކުލެވިގެންވާ ސިޔާސަތެކެވެ. މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަހާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން އެންމެ އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު ވާހަކަ ހިމެނުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަހަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ކާރިސާތަކަކީ އެމެރިކާއިން އުފެއްދި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ކަން އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިރާގާއި އަފްޣާނިސްތާނު ފަދަ ގައުމުތަކުގައި އެމެރިކާއިން ހަރަކާތްތެރިވެގެން، މިދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މެދުއިރުމައްޗަށް، ހަމަޖެހުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވީ ހަމަނުޖެހުންތައް. މިދިޔަ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަފްޣާނިސްތާނާއި އިރާޤަށް ކުރިމަތިވި އިގުތިސާދީ ގެއްލުންތަކާއި، އެ ގައުމުތަކުން މީހުން މަރުވެ ދިޔަ ގޮތް އަހަރަމެންނަށް އެއޮތީ ފެންނަން
އަހުމަދު ބިލާލް ޔޫސުފްޒާއީ؛ ސިޔާސީ އެނަލިސްޓް

ސްޓޮކްހޯމް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕީސް ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓް އިން މި އަހަރު ކުރީކޮޅު އާންމު ކުރި ރިޕޯޓަކަށް ބަލާއިރު، 2017 ވަނަ އަހަރާއި 2021 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު އެމެރިކާއިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ހަތިޔާރު ވިއްކި މިންވަރު ވަނީ ހަލުވި ދުވެލީގައި އިތުރުވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހަތިޔާރު ގަނެ ވިއްކުމުގައި ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަތިޔާރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތް ކުރި ނިސްބަތް، އޭގެ ކުރީ 5 އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަނީ 4.6 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުގައި އެމެރިކާއިން ހަތިޔާރު އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު ވަނީ 14 ޕަސެންޓް އިތުރު ވެފައެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަތިޔާރު ގަނެވިއްކުމުގެ ބާޒާރުގައި އޮތް އެމެރިކާގެ ހިއްސާ ވަނީ، 32 ޕަސެންޓުން 39 ޕަސެންޓަށް އިތުރު ވެފައެވެ.

އެމެރިކާއިން މެދުއިރުމައްޗަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހި ކުރޭ. އަދި އެކަމުގެ މަންފާ، އެމެރިކާއަށް ހާސިލު ކުރެވޭ. އެކަމަކު އެ ގައުމުތަކުން ހިސާބަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަމަ، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ކާރިސާއަށް ނިމުން ގެނެވިދާނެ.
އަހުމަދު ބިލާލް ޔޫސުފްޒާއީ؛ ސިޔާސީ އެނަލިސްޓް

އެމެރިކާއަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މަސްލަހަތު ފިއްތާލުމުގެ ދިގު ތާރީހެއް އޮތް ކަމެއް ކަމަށާއި، އެމެރިކާއިން އެ ގައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދޭ ގައުމެއް ކަމަށްވެސް ޔޫސުފްޒާއީ ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިސާލު ޖައްސަވަމުން ޔޫސުފްޒާއީ ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާއިން މަރުކަޒު ވެގެން ތިބި ދުވަސްވަރު، އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނިއުކްލިއާ ނޫން ބޮންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބޮން، އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ވައްޓާލި ކަން، ޔޫސުފްޒާއީ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. "ހުރިހާ ބޮމެއްގެ މަންމަ" ގެ ވަނަން ދީފައިވާ އެ ބޮމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 22000 ޕައުންޑްގެ ބޮމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް