ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 11:49
އުމުރުން 38 އަހަރުގެ މައިސޫން ޙަސަން އަކީ، މިއަދު އޭނާގެ އަމިއްލަ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގާ ހީވާގި މެކޭނިކެއް
އިރާގުގެ އަންހެން މެކޭނިކް މައިސޫން
މައިސޫން: އަންހެން ޑްރައިވަރުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މެކޭނިކް
 
ކާރު ގަރާޖެއް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ފެށީ އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް
 
އޭނާގެ މަސައްކަތަކީ ކާރު މަރާމާތު ކުރުމާއި، ކާރުގެ ތެޔޮ ބަދަލުކޮށް އަދި މެއިންޓަނަންސްއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއްދިނުން
 
ކާރު މަރާމާތު ކުރާ ތަފާތު އެކި ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި

އަދުގެ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ފެނިގެންދާ އެއް ކަމަކީ، ވަކި ކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވީ ފަސް ނުޖެހި ކުރިއަރާދާ ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުންދާކަމެވެ. މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކަކީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މާބޮޑު ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ގައުމުތަކެއް އޮތް ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން ސިފަ ކޮށްދެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުން ދެނީ ތަފާތު މެސެޖެކެވެ.

ކާރު މަރާމާތު ކުރާ ތަފާތު އެކި ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު، އުމުރުން 38 އަހަރުގެ މައިސޫން ޙަސަން އަކީ، މިއަދު އޭނާގެ އަމިއްލަ ވޯކްޝޮޕެއް ހިނގާ ހީވާގި މެކޭނިކެކެވެ. އަންހެން މެކޭނިކެކެވެ.

އަހަރެންގެ މަސައްކަތަކީ ކާރު މަރާމާތު ކުރުން. މިވަގުތު މި ހިންގަނީ ކާރު މެއިންޓަނަންސްއަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް. ކާރުގެ ތެޔޮ ބަދަލުކޮށް، މެއިންޓަނަންސްއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދެން. އަހަރެންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް
މައިސޫން ޙަސަން؛ ކާރު ގަރާޖު އޯނަރެއް

އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ ކާރު ގަރާޖެއް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް މައިސޫން ފެށި އިރު، މާ ގިނަ މީހުންނަކަށް އޭނާގެ ވާހަކައެއް އަޑެއް ނީވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އޭނާއަކީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް، އަންހެން ޑްރައިވަރުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މެކޭނިކެކެވެ. 

ފަށައިގަނެގެން އައި ދުވަސްކޮޅު މީހުންނަކަށް އަހަރެންނެއް ނޭނގޭ. އެކަމަކު މިހާރު، ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. މީހުންނަށް އަހަރެން އެނގި، މިތަނަށް އަންނަން ފަށައިފި. އަންހެނުންވެސް ވަރަށް ގަޔާވޭ. އަހަރެން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ ވާނެ. އަންހެން މެކޭނިކެއް، ކާރު މެއިންޓަނަންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭތަން ފެނުނީމަ، އެމީހުންނަށްވެސް ހަމަޖެހުން އިހުސާސް ކުރެވޭ
މައިސޫން ޙަސަން؛ ކާރު ގަރާޖު އޯނަރެއް

މައިސޫންގެ ކަސްޓަމަރުންވެސް ބުނީ ހަމަ އެހެންނެވެ.

އެއީވެސް އަންހެނެއް ވީމަ، އަހަރަމެން އެކަކު އަނެކަކު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަން. ތެދު ތެދަށް ބުނަންޏާ، ކާރު މަރާމާތު ކުރާ ގަރާޖުތައް ހުންނަ މަރުކަޒަށް، އަހަރަމެން އަންހެނުންނަކަށް ނުދެވޭ. ފިރިހެނުންނާ މުއާމަލާތުކޮށް ނުއުޅެވޭ. މިތަނުގަ އަހަރަމެން މިހެން އިށީނދެލައިގެން ތިބޭ އިރު، ހަމަޖެހުން އިހްސާސް ކުރެވޭ. މައިސޫން މަސައްކަތް ކުރާ އިރު، ކާރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމީ ކޮބައިތޯ ބަލަން. އަހަރެންގެ ކާރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، މައިސޫންއާއެކު އަހަރެންވެސް ބައިވެރިވަން
ސުންދޫސް ޢަލީ؛ މައިސޫންގެ ކަސްޓަމަރެއް

މައިސޫން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ. މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލެވޭކަށް ނެތެވެ. މައިސޫން އަމާޒު ހިފައިގެން ހުރީ އަދިވެސް ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ.

އަހަރެންގެ އަމާޒަކީ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަންހެން މުވައްޒަފުން ލައިގެން ބޮޑު ގަރާޖެއް ހެދުން. އެއީ، އަހަރަމެން އަންހެނުންގެ ތެރޭގަ އެބަތިބި ކާރު މަރާމާތު ކުރެވޭ ވަރުގެ މީހުން. އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ ކާރުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ މީހުން އެބަތިބި. އަހަރެންގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ އަންހެނުންނެއް ދަންނަން
މައިސޫން ޙަސަން؛ ކާރު ގަރާޖު އޯނަރެއް

ކާރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މައިސޫން ދަސްކުރަން ފެށީ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގާތުންނެވެ. ބައްޕަ ނިޔާވި ފަހުން، އާއިލާގެ ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓަނީ ޚުދު، މައިސޫންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް