ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 13:43
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2020
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2020
މިހާރު
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2021
މިއަހަރު ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނީ ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމަކުން: އެމްއެމްސީ
 
އޮގަސްޓު 11 ގެ ކުރިން އިނާމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ
 
12 ދާއިރާއަކުން އިނާމަށް ހުޅުވާލާފައިވޭ
 
އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި

މޯލްޑިވިސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަކީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ދެވޭ އިނާމަކަށް ހަދަން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީފައިވާނެ ކަމަށް އިނާމު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ހުސެއިން ޝަގީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަގީފް ވިދާޅުވީ މިއަހަރު އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަަށް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އިނާމާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި، ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެކަންކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ޝަގީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލުމުގައި އިނާމުގެ ކަންކަން ދެފުއްފެންނަ ގޮތަކަށް ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ޖަޖުކަން ކުރަން ޚާއްސަ ރުބްރިކްއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ޝަގީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިނާމު ދިނުމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް މިކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އިނާމުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް އޮޑިޓް ފާމެއްވެސް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްސީން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މިއަހަރު ދެ ކެޓަގަރީއަކުން އިނާމު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ނޫސްމަޖައްލާ ކެޓަގަރީއާއި، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީއެވެ. އެމްއެމްސީން ވަނީ މައިގަނޑު 12 ދާއިރާއަކުން މިއަހަރު އެވޯޑު ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެ ދާއިރާތަކަކީ:

 1. ތަޙްޤީޤީ ނޫސްވެރިކަން
 2. ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ
 3. ސިޔާސީ
 4. ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
 5. ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދު
 6. ކުޅިވަރު
 7. ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް
 8. ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް
 9. ގްރެފިކްސް އާއި އިލެސްޓްރޭޝަންސް
 10. ފީޗަރ
 11. އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ
 12. އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ

މި އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު، އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު އަދި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ. މި ތިން ފޯމާއި، މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަދުވަލުތަކާއެކު، "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު" ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އޮގަސްޓް 11 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް