ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 14:58
ޔޫ.އެން ޔޫތު އެންޑް އިނޮވޭޝަން ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނާއެކު ގުޓަރެސް
ޔޫ.އެން ޔޫތު އެންޑް އިނޮވޭޝަން ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނާއެކު ގުޓަރެސް
ސައުދީގެޒެޓް
އދ ގެ ޔޫތު އެންޑް އިނޮވޭޝަން ފޯރަމް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑުތަކާއި ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކޮށްދެވޭނީ މިއަދުގެ ޒުވާނުންނަށް: ގުޓަރެސް
 
ފްރާންސްގެ އޭރިއާއަށް ވުރެބޮޑު ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ ގޮނޑެއް މިހާރުވެސް ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ އަޑީގައި އެބައޮތްކަމަށް ގުޓަރެސް ވިދާޅުވި

އަޅުގަޑުމެންގެ ކަނޑުތަކާއި ދުނިޔޭގެ އަންނަން އޮތް މުސްތަގްބަލް ސަލާމަތް ކޮށްދެވޭނީ މިއަދުގެ ޒުވާން ޖީލަށް ކަމުގައި އދގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕޯޗުގަލްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އދގެ ޔޫތު އެންޑް އިނޮވޭޝަން ފޯރަމްއާ މުޚާތަބް ކުރައްވާ ގުޓަރެސް ވަނީ ކަނޑުތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އެބޭފުޅާގެ ޖެނަރޭޝަނުން މާ "ސްލޯ" އީ ކަމަށްވިދާޅުވެ ޒުވާނުން މިކަމުގައި އިސްނަގައި ހަލުވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޒުވާނުންނަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށުނު ދެދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދުނިޔޭގެ 165 ގައުމަކުން އެތައްސަތޭކަ ޒުވާނުން ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ކަނޑުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ސަތޭކަ އެޑްވޮކޭޓުންނާ މުޚާތަބް ކުރައްވާ ގުޓަރެސް ވަނީ އޭނާ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޖެނަރޭޝަން ނުވަތަ ޖީލުގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ޔޫއެން ޔޫތު ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން

ގުޓަރެސް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ލިޒްބަންގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހޯމްސިޓީއާއި މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ކުރިޔަށްދާ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ގުޓަރެސްވަނީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުހިންމު ތިންކަމެއްގައި މިއަދުގެ ވެރިން ފިޔަވަޅުއެޅުން ލަސްކުރީ، ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ބޭނުން ނުވީ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެތިން ދާއިރާއަކީ ކަނޑުތައް ސަލާމަތް ކުރުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އަދި ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޔޫއެން ޔޫތު ފޯރަމް - ޒުވާނުންގެ މެސެޖް

ގުޓަރެސް ވިދާޅުވީ މިއަދު މިވަގުތުވެސް ޕެސިފިކް ކަޑުގައި ފްރާންސްގެ ސަރަހައްދަށް ވުރެބޮޑު ޕްލާސްޓިކްގެ ބޮޑު ގޮނޑެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމާއެކުވެސް އަޅުގަޑުމެން މިހާރުވެސް އަހަރަކު 8 މިލިއަން ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނި ކަނޑަށް އަޅަމުން އެބަދާކަމުގައެވެ. މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް ވާރުތަވާނީ މައްސަލަތަކުން ފުރިފައިވާ ދުނިޔެއެއްކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަން އަނބުރާލުމަށް ޒުވާނުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ގޮތަކަށް ކުރަން އެބަޖެހޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހަރަކާތުގައި މޫވީ ސްޓަރ އަދި އޯޝަން އެކްޓިވިސްޓް ޖޭސަން މޮމޮއާގެ އިތުރުން އދ ގެ ކަނޑުތަކާބެހޭ ޚާއްސަ އެންވޯއީ ޕީޓަރ ތޮމްސަން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި "ނޭޗަރސް ބެޓަން" ނުވަތަ ދަންމަރު ގައުމުތަކަށް ފޮނުވާނެ ގޮތް ވެސް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ. މިފަދަ ދަންމަރެއްގެ ބޭނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ކަންޑުތައް ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ތިމާވެށީގެ ހާލަތަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ގެނައުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް