ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 12:05
ކަނޑާ ބެހޭ ޖަލްސާގެ ލޯކަލް އަދި ރީޖަނަލް ގަވަރމަންޓާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ކަނޑާ ބެހޭ ޖަލްސާގެ ލޯކަލް އަދި ރީޖަނަލް ގަވަރމަންޓާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ތަރައްޤީކުރުން
މާލެއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ނަމޫނާއަކަށް ހެދުމަށް ތަފާތު ޙައްލުތައް ހޯދުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން - މުޢިއްޒު
ރާއްޖެއަކީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ، އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ އެއް ޤައުމު

މާލެއަކީ ދިރިއުޅެން ހިތްގައިމު، ދުޅަހެޔޮ، އަމާން ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ރައްޔިތުން އެދޭ އެދުން ފުއްދުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ކުޑަވެސް މަޑުޖެހުމެއް އަޔަނުދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ މެޓޮސީނިއޮސްގައި ކުރިއަށްދާ އދ. ގެ ކަނޑާ ބެހޭ ޖަލްސާގެ ލޯކަލް އަދި ރީޖަނަލް ގަވަރމަންޓާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، މޭޔަރު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޓީމު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި، ތަފާތު ފިއްތުންތައް އެކުލެވޭ މާޙައުލެއްގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ޙައްލުތައް ހޯދުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ސާބިތުވެ ހުންނަވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

އެއް ލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، މޭޔަރު ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަލަށް ތަޢާރަފުކުރަން ރޭވިފައިވާ އީ-ބައިކް ޕްރޮޖެކްޓަށްވެސް ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އަދި، މާލޭގެ ފަރުތައް ސާފުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ މަޢްލޫމާތުވެސް ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖައްވުހޫނުވުމުގެ މައްސަލައިގައި، އެންމެ ކުރީސަފުގައި ހިމެނޭ ޤައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން، ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަކީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ، އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ އެއް ޤައުމަށްވުމުގެ އިތުރުން، މިމައްސަލައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްވެސް އެންމެ ހަރުއަޑުން ވަކާލާތުކުރަމުން އަންނަ އެއް ޤައުމުގެ ގޮތުގައި، ގިނަ ބައެއްގެ އިޙްތިރާމް ހޯދާފައިވާ އެއް ޤައުމުކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑު ފަޅުގެ ދިރުން ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ދިވެހީން ޒަމާނުއްސުރެ އަހަންމިއްޔަތު ދެމުން އަންނަ ކަމެއް
ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު / މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު

މިއަދު ރާއްޖެއަށް ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކުނީގެ މައްސަލަކަމަށް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި، އޭގެ ތެރެއިންވެސް ޕްލާސްޓިކް ކުނި އިތުރުވަމުންދާކަމީ، ކަނޑުތަކަށް އޭގެ ނުރައްކާ ފޯރަމުންދާ ކަމެއްކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ކަމަށާއި، މިއަދު، ރާއްޖެއިން އެދޭ ހަމައެކަނި އެދުމަކީ ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް އެބައެއްގެ ޒިންމާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރުން ކަމަށް މުއިއްޒުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޯޗުގަލް ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ގިނަ ވެރިންނާއި، އދ. ގެ ކަމާބެހޭ އިސްފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، އެހީދޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި، ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގެ މޭޔަރުންންވެސް ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް