ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 14:01
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރެސްއެއްގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރެސްއެއްގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ހަފްތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމް
ވަގުތަށް ނަމާދުކުރުމަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ، ހަފްތާ ރެސްގައި މައުލޫމާތު ދީފައެއް ނުވާނެ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
 
މިހާތަނަށް އެއްވެސް ރަށަކުން އެކަހަލަ ކަމެއްގެ ޝަކުވާ ކޮށްފައިނުވޭ
 
ފަތުރަމުން ދަނީ ކަނޑައެޅިގެން ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަފްތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވަގުތަށް ނަމާދުުރުމަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

މިވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރ.އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަފްތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދީފައި ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ހަފްތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާތާ ތިން އަހަރު ފާއިތުވެފައިވާއިރު، އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނަގާފައިނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ނުހިންގާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

ހަފްތާ ރެސް ޕަރޮގްރާމަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ރަށަކުން އެކަހަލަ ކަމެއްގެ ޝަކުވާ ކޮށްފައިނުވާކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ރީތި އާދަތައް މުޖުތަމައުގައި އަށަގެންނެވުން ކަމަށެވެ. އެފަދަ ރަނގަޅު މަގުސަދެއްގައި، މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް، އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ވާހަކަތައް ފަތުރާތީ އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް