ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 14:50
މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ އަތް
މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ އަތް
ރޮއިޓާރސް
މަންކީޕޮކްސް
ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ސިއްޙީ އަލާތްތަކުން ޖަނަވާރުންނަށް މަންކީޕޮކްސް ޖެހޭކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން
މަންކީޕޮކްސްގެ އިތުރުން ބަލި ފަތުރާ އެހެނިހެން ވައިރަސްތައް ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި މި ބަލި ފެތުރިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުން އަންނަ މަންކީޕޮކްސްއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސިއްހީ އާލާތްތައް އުކާލާ ގޮތަކުން، ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސިއްހީ މާހިރުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ ސިއްހީ މާހިރުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުމެއް އެބަ އޮތް ކަމަށާއި، އެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މަންކީޕޮކްސްގެ އިތުރުން ބަލި ފަތުރާ އެހެނިހެން ވައިރަސްތައް ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކަމަށެވެ. ބަލިތައް ފެތުރެމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރެނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އިންސާނުން ބޭނުންކުރާ ސިއްހީ އާލާތްތަކާއި ސާމާނު އުކާލާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ޖަނަވާރުންގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ދުނިޔޭގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެފްރިކާގެ ބޭރުން އެހެން ގައުމުތަކުން ފެންނަ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނަނީ އުކާލެވޭ ސިއްހީ އަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރޭތީކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ބަލި ފެތުރެމުން އަންނަ ގޮތް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ އިރު، ސައިންސްވެރިންގެ މެދުގައި މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމެއް އެބައޮތެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ގޮތުން ސައިންސްވެރިންގެ ޖަވާބެއް ނެތް އިރު އެ ހިސާބުގައި ބަލި ފެތުރެނީ މި ބަލި އާންމުކޮށް އުޅޭ އެފްރިކާއަށް ދަތުރުކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާތީ ވެސް ސައިންސްވެރިން މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަނެއް ސަބަބަކީ ބަލި ފެތުރެމުންދާ ގައުމުތަކަކީ މީގެ ކުރިން މަންކީޕޮކްސް ފެނފައިވާ ގައުމުތައް ކަމުގައި ނުވާތީއެވެ.

މިހާތަނަށް އައި އިރު 30 ގައުމަކުން 650 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އިރު، މި ބަލި ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވެފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ބަލި ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ ގައުމުތަކުގައި ބަލީގެ ބާރުގަދަވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ނުފެނި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ ފުށުން މަންކީޕޮކްސް ފެތުރޭކަން އަދި ދެނެގަނެވިފައިނުވާކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މަންކީޕޮކްސްއާ ގުޅިގެން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ޕްރޮގްރާމްގެ ޓެކްނިކަލް ހެޑް ރޮސަމުންޑް ލުވިސް ވިދާޅުވީ އަލާމާތްތައް ނުފެނި ބަލި ފެތުރޭކަމާމެދު މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އަދި ބުނަން ނޭންގޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މާޒީގައި ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކަށް ބަލާއިރު މަންކީޕޮކްސް ފެތުރިފައިވާ މައިގަނޑު ގޮތަކީ އެއީ ނޫންކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ބަލަމުންދާކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އަންނަނީ މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކޭސްތަކާއެކު މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ލެވެލެއްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަރޖެންސީއެއްތޯ ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަރޖެންސީއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި އެބޯލާ އެވެ.

މަންކީޕޮކްސް ޕެންޑަމިކަކަށް ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެތޯ ކުރެވުނު ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މަންކީޕޮކްސްއާ ގުޅިގެން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ޕްރޮގްރާމްގެ ޓެކްނިކަލް ހެޑް ރޮސަމުންޑް ލުވިސް ވިދާޅުވީ އެކަމާމެދު އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނަން ނޭންގޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ޕެންޑަމިކަކަށް ބަދަލުވެދާނެކަަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށެވެ. މިހާރުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ޕެންޑަމިކަކަށް ބަދަލުވެދާނެތޯ ނޫންކަމަށް ރޮސަމުންޑް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މަރުވަނީ ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔެކެވެ. މިހާތަނަށް ޔޫރަޕުން ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކަށް ބަލާއިރު ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކާ ނުލާ ފެނިފައިވާ ގިނަ ކޭސްތަކެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެހެންކަމުން ސައިންސްވެރިން އަންނަނީ އެކަން އިތުރަށް ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

މަންކީޕޮކްސްގެ ތާރީހަށް ބަލާއިރު، އެފްރިކާއިން މަންކީޕޮކްސްގެ އައުޓްބްރޭކް އެއް އައިސްފައިވަނި 1970 ގައެވެ. ނަމަވެސް 2017ން ފެށިގެން ނައިޖީރިއާއިން ކޭސްތައް ފެނި އައުޓްބްރޭކްއެއް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މި ބަލި ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ 1958 ވަނަ އަހަރު ލެބޯޓަރީއެއްގައި ތަހުލީލުކުރަމުން ދިޔަ މަކުނުތަކެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި އެފަހުން ތަފާތު އެކި ޖަނަވާރުންގެ ފަރާތުން މި ބަލި ވަނީ ފެނިފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި މުގޮށި މީދަލާއި، މީދަލުގެ ފަރާތުން ބަލި ފެނި އެ ބަލި ފަތުރާކަމަށް ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އިންސާނުންނަށް ވެސް މި ބަލި ޖެހެން ފެށީ އެ ބަލި ފަތުރާ ޖަނަވާރުންގެ ފަރާތުން ކަމަށް ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް