ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 10:45
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖުގެ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖުގެ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ތިލަމާލެ ބުރިޖު
ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަހެއް ނޫން، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ގުޅުވާލާ ބުރިޖުން 2023 ޖުލައިގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ – އެފްކޮންސް
 
ބްރިޖު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނީ 2024 ގައި
 
ކޮންކްރީޓު ޓެސްޓިންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު
 
ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަހެއް ނޫން

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންދާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ގުޅުވާލާ ބުރިޖު އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި ނުވަތަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން އިންޑިއާއަށް ކުރާ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ދަތުރުގެ ތެރެއިން އަންގާރަ ދުވަހު އެފްކޮންސް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ މަސައްކަތްތައް ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި 6 ކިލޯމީޓަރުގެ މި ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ބުރިޖު ނުވަތަ މާލެ ވިލިމާލެ ގުޅުވާލާ 1 ކިލޯ މީޓަރަށްވުރެ ދިގު ބުރިޖު އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

އެފްކޮންސް އިން ބުނީ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގެ 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ކަނޑުގަދަވުމާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުން ސަރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ ނަތީޖާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މައި ބުރިޖު އެޅުމަށްޓަކައި އަޅާ ވަގުތީ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުުރުން ބުރިޖުގެ ކޮންކްރީޓް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި، މުޅި ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ބުރިޖުގެ އުމުރު 120 އަހަރުވާން ދެން ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށްވެސް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް 88 އިންޖިނިއަރުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އިތުރު 164 އިންޖިނިއަރުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޓީމުގެ ތެރޭގައި ތުރުކީ ޖަރުމަންވިލާތް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އިންޖިނިއަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެފްކޮންސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 500 މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިރު، އަހަރު ނިމޭ އިރު 1227 މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބުރިޖު އަޅާ ސަރަހައްދަކީ މުރަކަ ފަރެއްކަމުގައި ވުމުން، ދިރޭތަކެތި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މުއާހަދާއާއި އެއްގޮތަށް ބުރިޖު އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުރަކައިގެ ބާވަތްތައް އެހެން ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެފްކޮންސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ތެޔޮ ލީކުވުމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވާނެ ގޮތަށް ސައިޓުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ އިރު، މުހިންމު ގަސްތަކާއި އެ ނޫންވެސް ދިރޭ ތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވެސް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްކޮންސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
20%
7%
27%
7%
40%
ކޮމެންޓް