ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2022 | ހޯމަ 18:28
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މީޑިއާ ކައުންސިލުގައި މަރުތަޅު އެޅުވިފައި
މީޑިއާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، ކޮމިޝަނުގައި މަރުތަޅު އެޅުވިފައި
 
ކޮމިޓީން ބުނަނީ މައްސަލަ އަމިއްލައަށް ހައްލުކުރަން
 
ޝަހުބާންއާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންނުވާ 8 މެމްބަރުން އެބަތިބި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެ, އެ ކައުންސިލުގައި މަރުތަޅު އެޅުވިފައިވާކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ވަނީ, އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން މަނީލޯންޑަރކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ތަހުގީގުގައި އޭނާއާ ސުވާލު ކޮށްފައިވާތީއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަނީ ޝަހުބާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްވެސް ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް 15 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓު ދިނީ 8 މެމްބަރުންނެވެ. ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްވާނީ މަދުވެގެން 10 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ފާހަގަކުރިގޮތުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގައިގައި ހުންނަޖެހޭކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ ޝަރުތެއް މިހާރު ޝަހުބާންގެ ނެތެވެ. އެއީ މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް، އަބުރުވެރި އަދި އަޚުލާގު ރަނގަޅު މީހަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތެވެ. އެހެންވެ ގިނަ މެމްބަރުން އެދެނީ އޭނާ ވަގުތުން މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމަށެވެ.

ޝަހުބާން މަގާމުގައި ހުންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް 8 މެމްބަރުން ވޯޓު ދިންނަމަވެސް އޭނާ މަގާމުގައި ހުންނަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް 12 މެމްބަރަކު ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ހުސައިން ސަގީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ވަކިން ބުނިނަމަވެސް ވޯޓުލީއިރު 4 މެމްބަރަކު ވޯޓު ބަދަލުކުރިކަމަށާއި، އެއީ ކޮންބައެއްކަން ނޭނގޭކަމަށެވެ. އަދި ޝަހުބާން މަގާމުގައި ހުންނަން ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދިން ކަރުދާސްތައް، ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުރިކަމަށްވެސް ސަގީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހުބާން ވަނީ އޭނާ އެއްވެސް ކުށެއް ކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށާއި، ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމަކީ އަދި މަގާމު ގެއްލެންވީ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާއަކީ މަނީލޯންޑަރކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުންފުނީގެ ސްލީޕިން ޕާޓްނަރެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފިނަމަ ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދޭނެކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރީ އެއް ވާހަކައެކެވެ. އެއީ ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، މީޑިއާ ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށެވެ. އަދި އެ ކައުންސިލް ހިންގޭނެ ގޮތެއް ރައީސް ޝަހުބާން ވެސް ހޯދަން ޖެހޭނެކަމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް