ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2022 | ބުދަ 14:52
ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި މުއާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި މުއާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެޓީވީއަށް ކުރިމަތިވި ގެއްލުން
"ރާއްޖެޓީވީ ހުންނާކަށް ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ"
 
ރާއްޖެޓީވީއާ ވާދަކުރާނެ ބަޔަކު އުފެއްދުމަށް ރައީސް ޔާމީނު ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި
 
މުއާޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެޓީވީ އޮތުމަށް ރައީސް ޔާމީނު ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް
 
ރާއްޖެޓީވީ އެކި ފަހަރުމަތިން މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވޭ

ރާއްޖެޓީވީ ހުންނާކަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ބޭނުންފުޅެއް ނުވާކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުއާޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެޓީވީ އޮތުމަށް ރައީސް ޔާމީނު ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށެވެ.

" ޝައްކެއްވެސް ނެތް، ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވާ ޓީވީ ޗެނަލެއް ނުވަތަ މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ނޫން މިއީ އޮންނާކަށްވެސް"
ރައީސް ޔާމީނުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް

މުއާޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެޓީވީއާ ވާދަކުރާނެ ބަޔަކު އުފެއްދުމަށް ރައީސް ޔާމީނު ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އޭރު ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާއިރު، ރައީސް ޔާމީނު ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ކޮންޓްރޯލް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭރުވެސް ކޮމިޝަނުން އެކި ކަންކަމުގައި ރައީސް އޮފީހަށް ގުޅާކަން މުއާޒް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް ޔާމީނަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އަތް ނުފޯރުއްވާ ބޭފުޅެކޭ ވިދާޅުވެވެން ނެތްކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ އުމުރުން 11 އަހަރު ނިމިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާއިރު ރާއްޖެޓީވީއަކީ އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނެކެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެޓީވީއަށް އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ރާއްޖެޓީވީ އޭރު ހިންގަމުންދިޔަ ބީކޭޓީ ބިލްޑިންގ ގައި ރޯކޮށްލާފައިވާއިރު، މިޖަރީމާއާ ގުޅިގެން 11.65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ރާއްޖެޓީވީއަށް ލިބުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖެޓީވީ އެކި ފަހަރުމަތިން މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ބަންދުކޮށް ކޯޓުތަކުގައި ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާވެސް އުފުލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
31%
0%
0%
31%
15%
23%
ކޮމެންޓް
26 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 21:31
މަރްޔަމް
މިއަދު ތިވާހަކަދެއްކުމުގެ ބެއިނުމެއްނެތް އެދުވަހު ހުރީ ތިހުރިހައި ކަމެއް ފޮރުވަން.
ގުޅުންހުރި
ވެރިކަމުގެ ދައުރު ދިގުދަންމާލައި 10 އަހަރަށް އިތުރުކުރެއްވުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: މޫސަ
ސްކޫލު ހުޅުވޭއިރުވެސް ޓެކްސްްޓް ފޮތްތައް ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް މިނިސްޓްރީއަކަށް ނެތް
ރާއްޖެޓީވީއަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ދެމުންއައި ހުރިހާ ސްޕޮންސަރތައް ކަނޑާލައިފި
ރާއްޖެޓީވީއާއި ޗެނަލް 13ށް އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި
ރާއްޖެޓީވީގެ ދުވަސް ދުއްވާލައި، ހުޅުޖަހާނެ ކަމަށް ބުނެ މީހަކު އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި
ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭ: މެންބަރު އާޒިމް
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ރޯލް މޮޑެލްއަކީ އަބްދުއްރަހީމް، ދެން މިގައުމުގެ ކަންކަން ދާނެ ގޮތް ރައްޔިތުން ތަސައްވުރު ކުރައްވާ: ޔާމީން
އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހިފަން ރައީސް މުއިއްޒު ދެކޮޅު ހެއްދެވި ސަބަބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް މުއިއްޒަށް: ޔާމީން