ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2022 | އަންގާރަ 07:10
މާލޭގެ ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ކުނި
މާލޭގެ ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ކުނި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ކުރުން
ޕްލާސްޓިކާ ނުލާ އުޅެން ކިހާވަރަކަށް ތައްޔާރު؟
 
މަނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ޕްލާސްޓިކުގެ ތެރޭގައި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ
 
ޖޫން 1 އިން ފެށިގެން ބައެއް ބާވަތްތައް މަނާކުރެވިގެންދާނެ
 
އެކި މަރުހަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ކުރަން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ބައްޓަންވެފައި އޮންނަ ގޮތުން ޒަމާނުއްސުރެވެސް ދިވެހިންނަކީ ޕްލާސްޓިކާ ވަރަށް ގާތް ބައެކެވެ. އެކި ވައްތަރުގެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއާއި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކީ ކޮންމެ ގެއަކުވެސް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރެއެވެ. ހަގީގަތުގައި އެއިން ކުރާނެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ނޭނގިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަހަރެމެންގެ ލޮލަށް ކަންކަން ފެނި، އެއިން ކުރާ އަސަރުތައް އެނގި މިދަނީ އެކަންކަމާ ކުރިމަތިލަމުންނެވެ.

ޕްލާސްޓިކުގެ މައްސަލައަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މިއަދު މުޅި ދުނިޔެ މިވަނީ ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން ޕްލާސްޓިކް ޕޭސްއައުޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، ރާއްޖެއިން ވެސް ވަނީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ކުރުމުގެ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. މިގޮތުން އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މިގޮތަށް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަމުންގޮސް 2030 ގެ ނިޔަލަށް މި މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް އަމާޒު ހިފަައި، އެ އަމާޒާ އެއްގޮތަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންންނެވެ.

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް، އެ ގާނޫނުގެ ހަތް ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ޕްލާސްޓިކާއި، ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ގޮތުގައި ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މި ލިސްޓުގައި 13 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ބާޒާރަށް ނެރުމާއި ވިއްކުމާއި އުފެއްދުން މަނާކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 1، އަދި ސެޕްޓެމްބަރ 1 އާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 1 އަދި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 1ން ފެށިގެންނެވެ. އުފެއްދުން މަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 1، ޑިސެމްބަރ 1 އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 1ން ފެށިގެންނެވެ.

Advertisement

މި ތާރީޚުތަކުގައި ރާއްޖޭފައި އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އަހަރެމެން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ވަރަށް ގިނައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއާއި، ޕްލާސްޓިކުން ކާ ތަށި، ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ، އަދި ދިޔާތަކެތި ގިރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު, ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމް، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު، ސުޕާރީ ޕެކެޓު، ފެންބޯ ތަށި، ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅުލީ ކަފަބުރު އަދި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ހުންނަ ފެނާއި، ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން ފުޅި މި ލިސްޓުގައި ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

މީގެ ތެރެއިންވެސް އަހަރެމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ކޮތަޅު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިތަކެތި ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަން ދެން އޮތީ މަދު ދުވަސްކޮޅެކެވެ. މިހާރު އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި ތަކެއްޗާ ނުލާ އުޅެން އަހަރުމެން ތައްޔާރުވެފައި އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ބާއެވެ. ހަގީގަތުގައި އަދިވެސް ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން ބައެއް މީހުން މިކަމަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. ފިހާރައަކުން އެއްޗެއް ގަނެގެން ނިކުންނަ އިރު އަދިވެސް އަތުގައި އޮންނަނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެކެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ބާޒާރު ކޮތަޅެއް ގެންދިއުން މާ ބުއްދިވެރި ނޫންތޯއެވެ؟ އަދިވެސް ފެން ބުއިމަށް ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ބިއްލޫރި ފުޅިއެއް ނުވަތަނަ ލޯ ފުޅިއެއް ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫންތޯއެވެ؟

މިކަންކަމަށް ތައްޔާރުވާކަށް ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއްވެސް ނެތެވެ. އަންނަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން 8 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި، ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 30 ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު ހިމެނެއެވެ. އަދިވެސް ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ބައެއް ބާވަތްތަކާއި، ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި ހިމެނޭއިރު، ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނީ އަހަރެމެންގެ އުޅުމަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންކަން ޔަގީނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް