ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 09:34
ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ އދގެ މަޝްރޫޢު (ޔުނެޕް) އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އިދާރާތަކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ، ޕްލާސްޓިކްގައި އެކުލެވޭ 13000 ކެމިކަލްއެއް ދެނެގަނެފައި
ޕްލާސްޓިކް
ދެނެގަނެވިފައި އޮތް މިންވަރަށް ވުރެ ޕްލާސްޓިކްގައި ކެމިކަލް ގިނަ، ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތް!
ޕްލާސްޓިކުން އުފައްދާފައިވާ އެންމެ އުފެއްދުމެއްގައިވެސްވެސް އެތައް ސަތޭކައަކާއި، އެތައް ހާހަކާއި ދެމެދު މިންވަރެއްގެ ކެމިކަލް އެކުލެވޭ

އަހަރެމެން އިންސާނުންނާއި އެހެނިހެން ދިރޭ މަޚްލޫޤުތަކުންގެ ފުރާނައަށާއި، ދިރިއުޅޭ ވައްޓަށް އެ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އިންތިހާ ނުރައްކާ ކުރިމަތި ކުރުވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ އެއްޗަކާ ނުލާ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުނދަގޫ ކުރާ އެކައްޗަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ ޕްލާސްޓިކްއެވެ. ޕްލާސްޓިކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ، އެކި ސިފަސިފައިގައި ސައިންވެރިން ތިލަކޮށްދިން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ޕްލާސްޓިކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ދެވެނީ ދޯކާއެކެވެ. ޕްލާސްޓިކުގެ ނުރައްކާ އަންގައިދެނިވި އިންޒާރުގެ ރަނގަބީލުތަކުގެ އަޑުފަށްގަނޑު ހައްތަހާ ދަނީ ގަދަވަމުންނެވެ. މަރޗް 14 ވަނަ ދުވަހު ޝާޢިއު ކުރި ދިރާސާއަކީވެސް އެފަދަ، އަޑު ގަދަ ރަނގަބީލެކެވެ.

އަހަރެމެންގެ ދިރުއުޅުމުގެ އެކި ބޭނުންތަކާއި މުހުތާދުތައް ފުއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ގެންގުޅޭ އެކި ޒާތްޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކަށް ބަލާއިރު، މީގެ ކުރިން ހީކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް، 3000 ކެމިކަލްއެއް، އެ ޕްލާސްޓިކްގައި އެކުލަވޭކަމަށް، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝާޢިއު ކުރި ދިރާސާ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ތިމާވެށީގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އޭޖެންސީތަކުން މީގެ ކުރިން އަންދާޒާ ކޮށްފައި ވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށެވެ. މި ދެންނެވި ކެމިކަލްތައް ފެނިފައި ވަނީ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުން ކުރާ އެކި އުފެއްދުންތަކުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ބަންދު ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ޕްލާސްޓިކް، ކުޑަކުދިންގެ ކުޅޭ ސާމާނު އުފައްދާފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް އަދި ޞިއްޙީ އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރާ އެކި ޢާލާތްތައް އުފައްދަން ބޭނުން ކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ އދގެ މަޝްރޫޢު (ޔުނެޕް) އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އިދާރާތަކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ، ޕްލާސްޓިކްގައި އެކުލެވޭ 13000 ކެމިކަލްއެއް ދެނެގަނެފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ވިލާތުގެ ސައެންސްވެރިން ހޯދިހޯދުންތަކުން، ޕްލާސްޓިކްގެ 16000 ކެމިކަލްއެއް ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ. އެ ކެމިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން 4 ބައިކުޅަ 1 ބައި ކެމިކަލްއަކީ އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށާއި ވެއްޓަށްވެސް ނުރައްކާ ބޮޑު ކެމިކަލް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ދިރާސާގެ އިސް މުޞައްނިފުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ، ނޯވީޖިއަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންވައިރަމެންޓް ޓޮކްސިކޮލޮޖިސްޓް، މަރޓިން ވެގްނަރއެވެ. ވެގްނަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، ޕްލާސްޓިކުން އުފައްދާފައިވާ އެންމެ އުފެއްދުމެއްގައިވެސްވެސް އެތައް ސަތޭކައަކާއި، އެތައް ހާހަކާއި ދެމެދު މިންވަރެއްގެ ކެމިކަލް އެކުލެވެއެވެ.

ދިރާސާއަށް ފަންޑު ކޮށްފައި ވަނީ ނޯވީޖިއަން ރިސަރޗް ކައުންސިލްއިންނެވެ. ދިރާސާ އެކުލަވާލާ، ޢާންމުކޮށްފައި ވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، މިއަދު ބޮޑުވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރުކަމުގެ މައްސަލައަށް ގޮންޖެހުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުޢާހަދާއެއް އެކުލަވާލުމަށް، ނޯވޭގެ ސަރުކާރުގެ މުފައްވިޟުން ނުވަތަ ނެގޯޝިއޭޓަރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ ދަނޑިވަޅެކެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، ހަމައެކަނި ޕްލާސްޓިކް ކުނިތަކަށް ހައްލެއް ދިނުމަކީ އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށް، ދިރާސާ ރިޕޯޓްގެ ކޯ-އޮތޯރ އަދި ސްވިސް ނޮންޕްރޮފިޓް ފުޑް ޕެކޭޖިން ފޯރަމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޖޭން މަންކާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރުކަން ވެއްޓާ ހިސާބަށް ފޯރާ، އަހަރެމެން އިންސާނުން ކައިބޮއެ އުޅޭ އެއްޗެއްސަށްވެސް ވިހައިގެ އަސަރު ކުރާ ގޮތްވެއެވެ. އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުން ސީރިއަސްކަން ބޮޑު މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ހިތުގެ ބަލީގެ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ ކަން މަންކޭ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރުކަމުގެ މައްސަލައަށް ގޮންޖެހުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުޢާހަދާއެއް އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ދާ އިރު، ޕްލާސްޓިކްގެ ސިނާޢަތުން ޑިމާންޑް ކުރަނީ އަދި މުޅިން އެހެން ކަމަކަށެވެ. އެގޮތުން ޕްލާސްޓީކް ރީސައިކަލްކޮށް، އެއް ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުމުގެ އާދަ، މުޢާހަދާއިން ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް، ޕްލާސްޓިކްގެ ސިނާޢަތުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ކަން އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ސައެންސްވެރިން ދަނީ، ޕްލާސްޓިކް އުފައްދަން ބޭނުން ކުރާ ކެމިކަލްތައް ހާމަ ކުރުމުގައި، މިހާރަށްވުރެ ހާމަކަން ބޮޑު، ދެފުށްފެންނަ ނިޒާމެއް ގެންގުޅެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރީސައިކަލް ކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކަށް އަޅާ ބާވަތްތަކަކީވެސް ޢާންމު ކުރެވެން ޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ސައެންސްވެރިން ޑިމާންޑް ކުރެއެވެ.

ވިލާތުގެ ސައެންސްވެރިން ދެނެގަތް ކެމިކަލްތަކުގެ 4 ބައިކުޅަ 1 ބައި ކެމިކަލްއަކީ، އެ ކެމިކަލްތައް އެކުލެވުނު އުފެއްދުންތަކުގައި ހުރިކަން ބަޔާންކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކެމިކަލްތަކެއް ކަމަށް ދިރާސާ ރިޕޯޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. ޕްލާސްޓިކްގައި އެކުލެވޭ އެތައް ހާސް ކެމިކަލްއެއްގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ރެގިއުލޭޓް ކުރެވެނީ އެންމެ 6 ޕަސެންޓްގެ ކެމިކަލްއެވެ. ރެގިއުލޭޓަރުންގެ ޕްރެޝަރެއް ނެތި، ޕްލާސްޓިކްގައި އެކުލެވޭ މާއްދާތައް ޢާންމު ކުރުމަށް އެއްވެސް ބައެއްގެ ކިބާގައި ލާޒިމު ކަމެއް ނުވަތަ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނޯންނާނެ ކަންވެސް ވެގްނަރ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް