ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2022 | އަންގާރަ 01:33
ޕްލާސްޓިކް ފުޅި
ޕްލާސްޓިކް ފުޅި
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާވާނެ
 
ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 އިން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާވާނެ
 
ސަރުުކާރުން ގެންދަނީ އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ޕްލާސްޓިކް ބާޒާރަށް ނެރުމާއި، އުފެއްދުން މަނާކުރަމުން

ޖޫން 01 އިން ފެށިގެން ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި، ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ބާވަތްތަކުގެ ޕްލާސްޓިކް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޖޫން 01 އިން ފެށިގެން މަނާކުރެވިގެންދާ ބާވަތްތައް އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން މަނާކުރެވިގެންދާއިރު، ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މަނާކުރެވިގެންދާނެ ބާވަތްތަކަކީ:

  1. ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި
  2. ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ކާ ތަށި، ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ، އަދި ދިޔާތަކެތި ގިރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު
  3. ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމް ފޮށި
  4. ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 30 ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު (އޮކްސޯޑިގްރޭޑަބަލް އަދި ސިންތެޓިކް ޕޮލިމަރއިން އުފައްދާފައިވާ، އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވާ (ޑިގްރޭޑަބަލް) ޕްލާސްޓިކް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
  5. ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، އިމްޕޯޓުކުރާ ސުޕާރީ
  6. 250 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތަށި
  7. ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅުލާފައިވާ ކަފަބުރު
  8. 50 މިލިލީޓަރާއި 50 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން

މީގެއިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން އަދި ތައްޔާރީ ބުއިންތަކުގެ ބާވަތްތައް 01 ޖޫން 2022 އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން މަނާކުރެވިގެންދާއިރު، މިތަކެތި ބާޒާރަށް ނެރުން 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 އިން ފެށިގެން މަނާކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛

  1. ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުންކުރާ 500 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން
  2. ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުންކުރާ 500 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، ތައްޔާރީ ބުއިންތައް (ފެން ފިޔަވައި)

މީގެ އިތުރަށް 1 ލީޓަރާއި 1 ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން މަނާކުރެވި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރެވޭނެއެވެ. މި ދެންނެވި ސައިޒުގެ ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަނާކުރެވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް އުފައްދަމުންދާ 1.5 ލީޓަރު ފުޅިއާއި އެއަށްވުރެ ބޮޑު ސައިޒުގެ ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށް ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
43%
14%
0%
14%
29%
0%
ކޮމެންޓް
24 މެއި 2022 | އަންގާރަ 09:47
ސީމާ
ތި ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާޔައް އުފުލޭނެ މުސާރަކޮޅުވެސް ބޮޑުކޮށްލަ ދީބަލަ މުސާރަކޮޅު ހަމަ ހުރި ހިސާބުގަ ކުރިން އެތް ރުފިޔާޔަށް ލިބުނު ސުޕާރީ ކޮޅު މިހާރު 60 އަށް ރައީތުން އިތުރަށް ފަގީރު ވުން ނޫންކަމެތް ނުވާނެ