ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 11:28
މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ އަތް
މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ އަތް
ރޮއިޓާރސް
މަންކީޕޮކްސް ފެތުރުން
މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްއެއް ރާއްޖެއަށް އައުން އެކަށީގެންވޭ، ފެތުރުމުގެ ރިސްކު ކުޑަ - އެޗްޕީއޭ
 
އިތުރު ޤައުމުތަކުން ކޭސްތައް ފެނިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ
 
ރާއްޖެއަށް ވެސް ކޭސްއެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް
 
މަންކީޕޮކްސް އަކީ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކާއެކު ގިނައިރު ކޮންޓެކްޓްވުމުން ފެތުރޭ ބައްޔެއް

ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ މަންކީޕޮކްސް ރާއްޖޭގައި ފެތުރުމުގެ ރިސްކު ކުޑަ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އެޖެންސީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން އަދި އަވަށްޓެރި ޤައުމަކުން ވެސް މަންކީޕޮކްސް ކޭސް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ގިނަ ޤައުމުތަކުން ބަލި އުޅޭތޯ ދެނެގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވުމާއެކު، އިތުރު ޤައުމުތަކުން ކޭސްތައް ފެނިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ރާއްޖެއަށް ވެސް ކޭސްއެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމަށާއި، އާންމު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ. މަންކީޕޮކްސްއާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަގިނައިން އަތްސާފުކުރުމާއި މާސްކްއެޅުމުން އަދި އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ އެހެންމީހުންނާއި ބައްދަލުވެ ގައިގޯޅިވެ ނޫޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މަންކީޕޮކްސް އަކީ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކާއެކު ގިނައިރު ކޮންޓެކްޓްވުމުން ފެތުރޭ ބައްޔެކެވެ. މަންކީ ޕޮކްސްގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ހުންއަހުން، ގައިގައި ރިއްސުން، ގޮށްލުން، ހަމުގައި ބިހި ނެގުން" ފަދަ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ނަމަ އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މަންކީޕޮކްސްއާއި ގުޅިގެން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވީ މަންކީޕޮކްސް ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މައިމޫނާ ވިދާޅުވީ މަންކީޕޮކްސް އަކީ ޗިކަންޕޮކްސް ފަދަ ބައްޔެއް ކަމަށާއި، އެބަލިން ދިފާއުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

ވެކްސިނެއް ނާންނާނެ އެއަށް. ސްމޯލްޕޮކްސް ވެކްސިނުން އެއަށް އަސަރުކުރާނެ. އެއީ ދުނިޔެއިން ނައްތާލެވިފައިވާ ބައްޔެއް. މަންކީޕޮކްސްއާއި ދެކޮޅަށް ޖަހާނެ ވެކްސިނަކީ މި ވެކްސިން. މައުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހުނީމަ ހާމަކުރާނަން. އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އުޅޭ އެއްޗެއް މިއީ. ނަމަވެސް އެންޑަމިކް ނެތް ޤައުމުތަކުން ފެންނާތީ މިހާރު ފިޔަވަޅު އަޅަންމިޖެހެނީ. މަންކީ ޕޮކްސް މީގެ ކުރިން ރާއްޖެއިން ފެނިފައި ނުވާނެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ވަނީ ފަށާފައި
މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު / ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު

އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އާންމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މަންކީޕޮކްސް އާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަގިނައިން ސާފުތާހިރުކުރުމާއި، މާސްކު އެޅުމާއި އަދި އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ އެހެންމީހުންނާއި ބައްދަލުނުވެ، ގައިގޯޅިވެ ނޫޅުން މުހިންމެވެ. އަދި ހުންއައުމާއި، ގައިގައި ރިހުންފަދަ އަލާމާތްތަކާއެކު، ގޮށްލާ، ހަމުގައި ބިހި ނަގައިފިނަމަ އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އަދި ދުނިޔޭގައި ފެތުރޭ އެހެނިހެން މުހިންމު ނުވަތަ އާދަޔާ ޚިލާފު އައުޓްބްރޭކް ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އައުޓްބްރޭކް ވެސް އެ އޭޖެންސީން މޮނިޓަރުކޮށް ރިސްކު އެސެސްމަންޓްތައް ހަދަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި ބައްޔާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުމާއި، ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރުމުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، ކޭސްއެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމާއި ގުޅިގެން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެ އެޖެންސީން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް