ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 17:13
ގދ.ތިނަދޫ
ގދ.ތިނަދޫ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ގދ ތިނަދޫގައި ހިންގާ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު
ގދ. ތިނަދޫގައި 200 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
 
ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 30 މެއި ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި
 
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެއް މިލިއަން ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަދަދާއި އެއްވަރު އަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ
 
ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 8 މެއި އިން 26 މެއި އަށް

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ގދ. ތިނަދޫގައި 200 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެދުމުގެ މަތިން މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާކަމަށެވެ. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ (އެން.ސީ.ބީ) އުޞޫލުގެ މަތިންކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  500 ރުފިޔާގެ ނޮން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 8 މެއި އިން 26 މެއި އަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:30 އިން 14:00 އަށް މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް - ބަނޑޭރި ޕޭ  މެދުވެރި ކޮށެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/1,050,000ރ (އެއް މިލިއަން ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ނުވަތަ އެޢަދަދާއި އެއްވަރު ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 148 ދުވަހެވެ.

Advertisement

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 30 މެއި ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް މިހާރުވެސް 14 ރަށެއްގައި 1575 ހައުސިންގ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ފަށައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެފަހުން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އއ ރަސްދޫގައެވެ. އެއީ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް 23.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ
ރައީސް ޞާލިހު އިހުތިޔާރުކުރެއްވި ސަބަބު އަބުޅޯ ކިޔާދެއްވީ ކުރީގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކުގެ ހަނދާން އައުކުރައްވަމުން
އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ފުރަތަމަ ބުރުގައިވެސް ޕީއެންސީއަށްވުރެ ޕަސަންޓޭޖް ބޮޑު، އެކުވެގެން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާނެ: ރައީސް
1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ބިމަށާއި ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ - އަކްރަމް
ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާގެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހި - ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓެއް އާންމުކޮށްފި
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 20 އަހަރު ވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޭ ސްކީމް މިރޭ ހުޅުވާލަނީ - ގޯތި ދޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި އުތުރު ތިލަފަޅު
3 ރަށެއްގެ ސްކޫލް އިމާރާތާއި، 1 ރަށުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ
އިންޑިއާއިން ލޯނު ނަގަން އުޅޭކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު