ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 11:05
އަލް މަސްޖިދުލް ނަބަވީ
އަލް މަސްޖިދުލް ނަބަވީ
ކީރިތި ރަސޫލާ
ކީރިތި ރަސޫލާއަކީ މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެއް
 
ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަކީ އެންމެ ރިވެތި އަޚްލާގުގެ ވެރިޔާ
 
އިންސާނުން މިނެކިރާ މީޒާނުގައި އެންމެ ބަރު އެއްޗަކަށް ވާނީ ރިވެތި އަޚްލާގު

ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަކީ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ގެންނެވި ޝަރީޢަތް، ޢަމަލުފުޅުން ދައްކަވާފައިވެއެވެ. ޤުރުއާނުގައި ބާވާލައްވާފައިވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އެކަލޭގެފާނުވަނީ ޢަމަލުފުޅުން ދައްކަވައި، އަދި ފަސޭހައިން އެނގޭ ގޮތަށް މީސްތަކުންނަށް ކިޔައިދެއްވާފައެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ގެންނެވި ޝަރީޢަތަކީ އެއީ އެންމެ ފަހުގެ ރިސާލަތުކަމާއި، އެއްވެސް އުނި އިތުރުކަމެއްނައިސް މި ޝަރީޢަތް ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް ދެމި އޮންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ގެނެސްދެއްވި ރިސާލަތު މީސްތަކުންނާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެކަލޭގެފާނާ ގުޅޭ ގޮތުންވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަކީ މީސްތަކުންނަށް ވާ ނަމޫނާއެއްކަން އެނގިގެން ދެއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި އަޚްލާޤަށް ވަރަށް މަތިވެރިކަމެއް ދެއްވާފައިވާއިރު ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަކީ އެންމެ ރިވެތި އަޚްލާގުގެ ވެރިޔާއެވެ. އިންސާނުން މިނެކިރާ މީޒާނުގައި އެންމެ ބަރު އެއްޗަކަށް ވާނީ ރިވެތި އަޚްލާގެވެ. މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު ސުވަރުގެ ވައްދަވާ އެއްސަބަބަކީވެސް ރިވެތި އަޚްލާޤެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺގެ ހަޔާތްޕުޅަށް ބައްލަވާއިރު، އެކަލޭގެފާނު ރިވެތި އަޚްލާގުގެ ސިފަތަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށްދެއްވާތޯ ދުޢާކުރައްވައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ރިވެތި އަޚްލާޤު ލިބިގަތުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތަކަށް ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި އެކަންކަމަށް މާތްﷲ އަށް ގިނަގިނައިން ދުއާ ދަންނަވަންޖެހެއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅަކީ އެކި ކަންކަމުގައި ނަމޫނާ ނެގިދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނާއި ދަރިދަރިކަލުންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވިގޮތާއި އެކިކަންކަމުގައި އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމާއި، އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނަށް އެންމެ ލޯބިވާ ނަމުން މުޚާތަބް ކުރައްވައެވެ. މިއީ ހުސް ނަމޫނާ ނެގިދާނެ ކަންކަމެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ގެ ހަޔާތްޕުޅަށް ވިސްނައި އެކަލޭގެފާނު ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތަށް ކަންކަން އެބަކުރެވޭތޯ އެއީ މިއަދު ވިސްނާލަން ޖެހޭކަމެކެވެ. އެގޮތުން މީސްތަކުންނަށް އޯގާތެރިވުމާއި އަވަށްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތުމާއި، މިކަންކަމަށް ވިސްނައި، އަޅުގަނޑުމެން އެކަލޭގެފާނު ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތަށް އަމަލުކޮށް އެކަލޭގެފާނު ދެއްކެވި ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ޖެހެއެވެ.

މާތް ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ބޭނުންވާ މީހަކުނަމަ ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺގެ ހަޔާތްފުޅުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ ކޮންމެ ޙާދިސާއެއް ކިޔަންވާނީ، ބަލަންވާނީ އެއިން އިބްރަތް ލިބިގަނެ އެއިން ނަމޫނާ ލިބިގަތުމަށެވެ. އަޑުއެހުމުގެ ހުނަރަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. އެއީވެސް ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުން ދަސްކުރަންޖެހޭ ނަމޫނާއެކެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ކުޑަކުދިންނާއި މުސްކުޅި މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރެއްވި އޯގާތެރި ގޮތްތަކަކީ ވެސް ނަމޫނާއެކެވެ. ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިޚްތިރާމްކުރުމަށް ރަސޫލާ ﷺ އިރުޝާދުދެއްވާފައިވެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކޮށް، ރަސޫލާގެ ސިޔަރަތު އިތުރަށް ބަލައި ދިރާސާކޮށް އޭގައިވާ ގޮތަށް އުޅުން ބަދަލުކޮށް އެކަލޭގެފާނު ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ލުއިފަސޭހަތަކާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް