ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 07:52
ހޮންޑޫރަސްގެ ކުރީގެ ރައީސް އެމެރިކާގެ ޑީއީއޭގެ ފްލައިޓަށް ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންދަވަނީ
ހޮންޑޫރަސްގެ ކުރީގެ ރައީސް އެމެރިކާގެ ޑީއީއޭގެ ފްލައިޓަށް ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންދަވަނީ
ރޮއިޓާސް
ހޮންޑުރަސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ހައްޔަރުކުރުން
ޑްރަކް ޓްރެފިކިންގެ ދައުވާ ހޮނޑޫރަސްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް އެމެރިކާއިން ކޮށްފި
 
ޑްރަގް ޓެރފިކިންގެ ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވޭ
 
ހާނެންޑަސްގެ ރައީސްކަމުގެ ދައުރުގައި، އަސްކަރިއްޔާ އާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތައް ބޭނުންކުރައްވާ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވޭ
 
ހާނެންޑަސް ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވާފައި
 
ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ނިއު ޔޯރކްގެ ކޯޓުގައި

ޑްރަކް ޓްރެފިކިންގެ ދައުވާ ހޮނޑޫރަސްގެ ކުރީގެ ރައީސް, ވާން އޯލަންޑޯ ހާނެންޑަސްގެ މައްޗަށް އެމެރިކާއިން ކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާރޓްމެންޓުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވާ ހަތިޔާރު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމާއި، ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް (ޑީއީއޭ)ގެ ފްލައިޓެއްގައި ބިޑި އަޅުވައިގެން ހާނެންޑަސް ވަނީ އެމެރިކާއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ އެޓާރނީ ޖެެނރަލް މެރިކް ގާރލެންޑް ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ހުންނަވާ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ހޮންޑޫރަސް "ނާރކޯ ސްޓޭޓް" އެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން އޭނާ މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ހާނެންޑަސްގެ މައްޗަށްވަނީ ޑްރަގް ޓެރފިކިންގެ ތިން ދައުވާ އަކާއި، ހަތިޔާރު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ދައުވާވެސް އުފުލާފައެވެ.

ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ނިއު ޔޯރކްގެ ކޯޓުގައެވެ.

ހާނެންޑަސް ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ ދުޝަމަނުންގެ ރޭވުމެއް ކަމުގައެވެ.

ހޮންޑޫރަސްގެ ރައީސްކަން ހާނެންޑަސް ކުރައްވާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާރޓްމެންޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާއަށް 500،000ށްވުރެ ގިނަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ހާނެންޑަސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މެކްސިކޯއާއި، ހޮންޑޫރަސްގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްތަކުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހާނެންޑަސްގެ ރައީސް ކަމުގެ ދައުރުގައި، އަސްކަރިއްޔާ އާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތައް ބޭނުންކުރައްވާ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މެކްސިކޯގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޑްރަގު ލީޑަރު، ހޮވާކިން ގުޒްމާން (އެލް ޗަޕޯ)ގެ އަތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަންގަވާފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް