ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 07:29
މި ނިންމުމާއެކު ޖަޕާނުގެ ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ
މި ނިންމުމާއެކު ޖަޕާނުގެ ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ
ރޮއިޓަރސް
ޖަޕާނުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން
ރަޝިޔާއިން ބޯޓުދެލި އެތެރެކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ޖަޕާނުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ
 
އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ރަޝިޔާއިން އުފައްދާ ބައެއް ތަކެތި އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމާއި ރަޝިޔާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އެސެޓްތައް ފްރީޒްކުރުން
 
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ ވިދާޅުވީ، ރަޝިޔާއިން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކަށް މައާފެއް ނެތްކަމަށް

ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ރަޝިޔާއިން ހިންގަމުންދާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން, ރަޝިޔާއިން ބޯޓުދެލި އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލައި އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޖަޕާނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ރަޝިޔާގެ 8 ޑިޕްލޮމެޓެއް ޖަޕާނުން ފޮނުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޖަޕާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކާ ޖަޕާނުން މިބައިވެރިވީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކެއް ރަޝިޔާއިން ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނެއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއިން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކަށް މައާފެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ޖަޕާނު އޮތީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމަށާއި, ޖަޕާނުން ދުވަހަކުވެސް ރަޝިޔާގެ މިއަމަލުތައް ގަބޫލުނުކުރާނެކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުއަށް ސާފުކޮށްދެއްވާކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެކުރިން ޖަޕާނުން ވަނީ ރަޝިޔާގެ 8 ޑިޕްލޮމެޓުން އެގައުމުން ފޮނުވާލާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ޖަޕާނުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރަޝިޔާއިން އުފައްދާ ބައެއް ތަކެތި އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމާއި ރަޝިޔާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އެސެޓްތައް ފްރީޒްކުރުމެވެ.

ބޯޓު ދެލިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބަދަލުތަކެއް

ޖަޕާނަކީ ދުނިޔޭގައި ތިން ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ބޯޓު ދެލި އެތެރެކުރާ ގައުމެވެ. އެހެންކަމުން ޖަޕާނުގެ މިނިންމުމާއެކު އެގައުމުގައި ހަކަތަ އުފައްދާގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއިން އެތެރެކުރާ ބޯޓުދެލި މަޑުމަޑުން މަދުކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށާއި, ބޯޓު ދެލި އެތެރެކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތައް ޖަޕާނުން ހޯދާނެކަމަށެވެ.

ޑާޓާތަކުން ހާމަވާގޮތުގައި 2021 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނަށް އެތެރެކުރި ބޯޓުދެލީގެ 11 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ރަޝިޔާއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޖަޕާނަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާއިން ފަސް ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ކްރޫޑް އޮއިލާއި ނެޗުރަލް ގޭސް އެތެރެކުރި ގައުމެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިބަދަލާއެކު ޖަޕާނުގެ އެކި އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ދިމާވާނެ ދަތިތައް ހައްލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
40%
20%
20%
20%
0%
ކޮމެންޓް