އޮރެންޖް މޫސް
5 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 13:54
އޮރެންޖް މޫސް
އޮރެންޖް މޫސް
ހޭންޑް ޓަޗް / ޔޫޓިއުބް ކުކިންގ ޗެނަލް

މޫސް އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މަގުބޫލު ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ. އޭގެ އެކި ފްލޭވަރތައް ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހިންގެ ސުފުރާމަތި ފަޅުފިލުވާލައެވެ. މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ އޮރެންޖް މޫސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 އޮރެންޖް (ދިޔަ ފެލުމަށްފަހު ފުރާނާފައި)
  • 1 ޖޯޑު މިލްކް
  • 1/4 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1/2 ޖޯޑު ވިޕިން ކްރީމް
  • 1/4 ޖޯޑު އޮރެންޖް (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1/2 ސަމުސާ އޮރެންޖް އެސެންސް
  • ފުޑް ކަލަރ (އޮރެންޖް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ އޮރެންޖުގެ ދިޔަ ފެލުމަށްފަހު ޖޫސް ބައި ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ތެއްޔެއްގައި ހަކުރާއި މިލްކް އަޅައިގެން އޮލަވަންދެން ހުއްޓާނުލާ ހަލަމުން ގެންދާށެވެ. ގިނި މަޑުކޮށް 12 މިނިޓް ވަންދެން ކެއްކުމަށްފަހު އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ. ދެން ހިހޫވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކުރިން ނެގި އޮރެންޖް ޖޫސްގެ 2 ސަމުސާ އަޅައިގެން ސަމުސަލަކުން އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ބޯތައްޓަކަށް ވިޕްކްރީމް އަޅައިގެން ވިޕްވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ހޭންޑް މިކްސަޗަރ ނުވަތަ އިލްކްޓްރިކް މިކްސްޗައެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެވެ. ދެން ވިޕް ވުމުން ކުރިން ތައްޔާރުކުރި އޮރެންޖެ ކްރީމް އާއި، އޮރެންޖް އެސެންސް އަދި ކާކުލަ ކޮޅެއް އަޅައިގެން ހޭންޑް މިކްސަރ އިން ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިން ކޮށާފައި ހުރި އޮރެންޖް ކޮޅު އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިއްލޫރި ތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ވިޕްކްރީމް އަދި އޮރެންޖް ޕަލްޕް ކޮޅެއް އާޅާލާށެވެ. ދެން 2 ގަޑި އިރު ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ބޭނުންކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް